Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Reetor 2.
Võrdluste struktuurist ja kujundisemanti

Katre Õim

Formaat: A5
Lehekülgi: 212
ISBN: 9985-867-81-5
ISSN: 1736-1303
Kujundus: Alo Paistik
Väljaandja: EKM FO
Väljandmisaasta: 2003
Hind: 53.00 krooni

Telli väljaanne

Tagasi esilehele | Tagasi nimestiku juurde

Reetor 2

Lühivormide-alaste uurimustesarja Reetor 2. numbri täidab Katre Õimu monograafia "Võrdluste struktuurist ja kujundisemantikast", mis on ühtlasi autori doktoriväitekiri. Uurimus põhineb doktoriõpingute jooksul kirjutatud artiklitel. Vahetuks uurimisaluseks on eesti kõnekäändude suurim ja selgepiirilisim alaliik - võrdlused. Töö sissejuhatavas osas keskendub Katre Õim fraseologismidega ja kõnekäändudega seonduvaile üldprobleemidele, põhiosas antakse ülevaade eesti rahvapäraste võrdluste süntaktilisest ja loogilisest struktuurist, leksikaalsest koostisest ja kujundisemantikast. Tegemist on interdistsiplinaarse urimusega, milles käsitletakse fraseoloogilis-folkloorset ainest kaasaaegsest keele- ja kujundkõneteooriast pärinevate vahenditega. Võrdluste troobitekkemehhanismide selgitamisel on autor lähtunud kognitivistlikust metafoorikäsitlusest.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO
XHTML, CSS & Kujundus: Saamuel Vesik