Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

In memoriam Katre Õim (25. VIII 1970 – 20. VII 2016)

20. juulil lahkus meie hulgast ootamatult ja ebaõiglaselt vara keeleteadlane, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi dotsent Katre Õim.
Katre Õim lõpetas 1994. aastal Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri filoloogia erialal. Ülikooli lõpetamise järel alustas Katre tööd Tartus assistendina Eesti Keele Instituudi rahvaluule osakonna parömioloogia uurimisrühmas. Töö kõrvalt jätkusid õpingud Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri filoloogia magistrantuuris, mille lõpus kaitstes Katre 1997. aastal magistritöö eesti võrdluste struktuurist. Aastail 2000–2004 töötas Katre Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadurina. 2004. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis eesti keele erialal doktoriväitekirja teemal “Võrdluste struktuurist ja kujundisemantikast”. Valdkondadeüleses uurimuses analüüsis Katre fraseoloogilis-folkloorset ainest (eesti kõnekäändude suurimat ning vormilt homogeenseimat ja selgepiirilisimat alaliiki – võrdlusi), rakendades kaasaegsest keele- ja kujundkõneteooriast pärinevaid uurimisviise. Kognitiivlingvistilise lähenemisviisiga rahvaluulematerjalile pakkus Katre unikaalseid ja teedrajavaid vaatenurki.
Värske doktorina siirdus Katre 2004. aastal eesti keele dotsendina tööle Tallinna Ülikooli, kus luges eesti keele süntaksi, semantika, fraseoloogia jm kursusi. Ühtlasi jätkas ta kuni 2013. aastani Eesti Kirjandusmuuseumis osalise koormusega vanemteaduri ametis.
Katre peamised uurimisvaldkonnad on olnud seotud eesti keele fraseoloogia ja kujundkõne, fraseologismide ehituse ja tähenduse ning metafoorsete tähendusülekannetega eesti keele korpustes. Ta on olnud kümnete teadusartiklite autor ja kaasautor ning eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaasi ja elektroonilise alussõnastiku loojaid.
Kolleegid jäävad Katret meenutama kui sihikindlat ja väljapaistvat teadlast, eluterve huumorimeelega säravat ja hoolivat inimest. Südamlik kaastunne lähedastele.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO