Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Oodatakse ettekandeid Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverentsile ja Kreutzwaldi päevade 61. konverentsile „Varieerumine keeles, kirjanduses, folklooris ja muusikas“

7.−8. detsembril 2017 toimub Tartus Tartu Ülikoolis ja Eesti Kirjandusmuuseumis Eesti-uuringute tippkeskuse aastakonverents ja 61. Kreutzwaldi päevade konverents „Varieerumine keeles, kirjanduses, folklooris ja muusikas“.
Varieerumine on universaalne, nii keelt, kultuuri kui kogu maailmapilti läbiv ilming, nii ühendab see ka Eesti uuringute tippkeskuse eri tegevusvaldkondi. Kutsume arutlema selle üle, mida on eriomast ja mida ühist varieerumisel keeles, kirjanduses, rahvaloomingus, muusikas; milliseid kokkupuutepunkte ja seoseid erilaadsete varieerumiste vahel leidub. Konverentsi kavas on ka ümarlaud, mis käsitleb varieerumise uurimise meetodeid ja andmete probleeme (suured ja väikesed andmekogumid, nn halvad andmed (bad data)). Oodatud on ettepanekud töötubadeks, eriti interdistsiplinaarset temaatikat käsitlevateks.
Ootame ettekandeid, mis käsitlevad varieerumise eri aspekte, näiteks:
• sünkroonne ja diakroonne varieerumine, varieeruvuse tasandid (individuaalne, lokaalne, regionaalne, ajalooline), variantide (allkeelte, žanrite) võrdlemine, varieerumist mõjutavad tegurid; varieerumise uurimise meetodid; varieerumine veebikeskkonnas
• keelelise varieerumise keelesisesed tegurid (nt süsteemi sund, keelemuutuste reeglipärasused)
• keelelise varieerumise keelevälised tegurid (nt allkeele kontekst, kontaktid muude keeltega ja keelevariantidega, keelekorraldus)
• rahvaluule keeleline varieerumine, kirjaniku väljendusvahendite varieerumine, murdekeel kirjanduses
• variatiivsus kui folkloori dünaamika põhialus; varieerumine kui tüpologiseerimise problemaatika;
• müütide, motiivide variatsioonid, intertekstuaalsus; transmediaalsus;
• varieerumine Balti areaali kultuuris, Baltimaade venekeelses kultuuris;
• tüüp ja variant rahvamuusikas, traditsioonilise muusikalise mõtlemise variatiivne olemus
Konverentsi töökeeled eesti, inglise, vene ja saksa keel.
Konverentsi koduleht https://www.folklore.ee/CEES/2017/akonve.htm
Palume esinejatel registreerida ja 20-minutilise ettekande pealkiri ja teesid (kuni 300 sõna) esitada konverentsi registreerimisvormi https://folklore.ee/CEES/regform.html vahendusel.
Tähtsad kuupäevad:
13. aprill – töötubade ettepanekud
24. aprill – töötubade väljakuulutamine
25. mai – teeside esitamine (nii töötubadesse kui üldsektsiooni)
10. juuni – teeside vastuvõtmisest teatamine
Korraldajad: PUT 475 „Kirjakeele morfosüntaksi varieerumise integreeritud mudel: pilootuuring eesti keele näitel“ ning CEESi korpuspõhiste keele-, kirjanduse ja folklooriuuringute töörühm.
Konverentsi toetavad Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK 145), Eesti Teadusagentuuri uurimisprojektid PUT 475 ja IUT 22-5.
Korraldustoimkond:
Helle Metslang, helle.metslang@ut.ee
Meelis Roll, meelis.roll@folklore.ee
Piret Voolaid, piret@folklore.ee
Mare Kõiva, mare@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO