Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti-uuringute Tippkeskuse nüüdiskultuuri uuringute töörühma seminar kasvatusest kui fenomenist eesti vanasõnades

Kolmapäeval, 17. juunil kl 12 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi neljanda korruse seminariruumis ümarlaud kasvatuse fenomenist eesti vanasõnades. Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste magistrant Bianka Makoid, kes arutleb värskelt kaitstud magistritöö teemal.
Ettekanne selgitab, kuidas on kasvatust kui fenomeni eesti vanasõnades kajastatud ja missugustes aspektides haakuvad argiarusaamad kasvatusteadusliku teadmisega. Tähelepanu on neljal uurimisküsimusel: 1) millised kasvatuslikud aspektid tulevad vanasõnades esile? 2) kas ja kuidas on võimalik kategoriseerida ja piiritleda vanasõnu kasvatuse aspektist lähtudes? 3) kuivõrd ja kuidas kajastuvad vanasõnades kasvatusmeetodid kui kasvatusliku reaalsuse ja kasvatuspraktikaga enim seonduvad fenomenid? 4) millised seosed on täheldatavad vanasõnade argiteadmise ja kasvatusteadusliku teadmise vahel?
Analüüsitav allikmaterjal pärineb vanasõnaraamatutest, e andmebaasist ja Eesti Kirjandusmuuseumi vanasõnakartoteegist. Empiirilised andmed on saadud dokumendianalüüsi ja vanasõnu analüüsitud kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodiga.
Tulemusena selgus, et vanasõnad haakuvad teatud kasvatusteaduslike käsitustega, eriti nendega, mis pärinevad biheivioristlikust mõtlemiskontekstist. Kasvatus kui fenomen vanasõnades kõneleb meile peamiselt vanema ja lapse kasvatussuhtest, milles lapsel on madalam allutatu positsioon. Kasvatusest kõneldakse valdavalt kui lapse arengu juhtimisest. Pojad on perekonnas eelistatumas seisundis tütardega võrreldes. Vanasõnades on ülekaalus negatiivsed kasvatusmeetodid, sh kehaline karistamine.
Seminari toetavad Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus) ja EKM 8-2/20/3 "Folkloori narratiivsed ja uskumuslikud aspektid".
Info: Piret Voolaid, piret@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO