Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Konverents „Hääl, ühendus ja sõnum traditsioonilisel laulmisel“ Tartus 30.11-1.12.2020

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv kutsub kõiki osalema pärimusliku laulu teemalisel rahvusvahelisel hübriidkonverentsil 30. novembrist – 1. detsembrini 2020. Sõltuvalt oludest ja võimalustest saab osa võtta kas kohapeal, Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42) või elektroonilisi kanaleid kasutades.
Koroonaviirus on muutnud mõnevõrra kõikide meie elusid, olukord on ettenägematu ja tulevikuvõimalused reisimiseks ja kokkusaamiseks on praegu teadmata. Siiski oleme otsustanud jätkata üle-aastaste laulukonverentside traditsiooni, mida alustasime 2000. aastal. Mõnevõrra mõjutatuna piiratud kohtumisvõimalustest, kerkis tänavuse konverentsi teemana esile laulu osa suhtluses.
HÄÄL. Konverentsi esimene alateema on lauluhääl kui laulu füüsiline vahendaja. Lauluhääl kannab edasi teavet nii laulja enda kui tema poolt väljendatud sõnumi kohta, olles ühtlasi sõnumi osa. Kuidas kuuldud hääli tõlgendatakse, missugust teavet hääles kuuldakse; mida peetakse näiteks mehelikuks või naiselikuks esituseks? Kuidas on hääle kvaliteet seotud sõnumi sisuga? Missuguseid hääle ja tämbriga seotud kvaliteete peetakse laulmisel oluliseks saavutada ja mida välditakse; kuidas neid kirjeldatakse ja õpetatakse; kuidas nende vajalikkust selgitatakse? Kuidas ja kas laulude sisus, vormis ja kirjapanekutes kajastuvad laulja hääl, laulu kõla ja selle omadused?
ÜHENDUS. Konverentsi teiseks teemaks on laulmisolukorras kohalolek, ümbruse ja kaasinimeste tajumine. Milles peegeldub kultuuriline oskus kohandada oma väljendust teiste lauljate, kuulajate, olukorraga? Kuidas mõjub laulmisel kaaslaulja nägemine, füüsilise läheduse tajumine ja kehaline kontakt? Missugused ühendused on seotud eri laululiikide ja olukordadega? Kuidas ja kas laulutekstides kajastuvad laulja meelelised tajud – see, mida ta näeb, kuuleb või kogeb kehaliselt, kuidas ta tajub ruumi, keskkonda ja ümbritsevaid inimesi? Kuidas ja millisena kajastuvad laulutekstis laulja soovid ideaalse laulmise olukorra ja kaaslas(t)e kohta? Milline toime on laulmisel kriisiolukordades? Millal, mida ja miks lauldakse üksi olles?
SÕNUM. Mis laadi sõnumeid antakse edasi just traditsioonilise laulu kaudu? Kuidas on sellega (ajaloolise laulustiili kaudu antavate sõnumite laadiga) seotud laulu sisu ja poeetilised tunnused ja nende võimalik ajalooline kujunemine? Mis sõnumit kannab sama kultuuri eri laulustiilide kasutamine – nii traditsioonilises kontekstis kui väljaspool traditsioonilist konteksti (nt muusikas, kirjanduses, ka tsitaatidena)? Kuidas mõjutab kontekst laulu stiilitunnuseid? Millised on laulmise ja eri laulustiilide kultuurilised tähendused? Mis võis olla laulutekstides semantilise tähenduseta või raskesti mõistetava tähendusega väljendite või tekstide sõnum?
TEOORIA ja MEETOD. Konverentsile on oodatud ka ettekanded, mis käsitlevad laulu-uurimise teoreetilist ja metodoloogilist külge, samuti laulukorpuste loomist ja süstematiseerimist eri ajaperioodidel. Selles kontekstis saame tõlgendada rahvalaulu „häält“ ka laiemas tähenduses, näiteks kuidas mõjutab arhiivisalvestuste digiteerimine laulude ja nende uurimise kõlapinda ühiskonnas?
Tänavuse konverentsi teemadest võime mõelda ka kriisiaja kontekstis. Väga oodatud on ettekanded, mis käsitlevad laulmist koroonaaegses eriolukorras.
Ootame u 350 sõna pikkusi ingliskeelseid teese ja esineja andmeid (nimi, institutsioon, e-post) 15. augustiks 2020 aadressile efa.conference@folklore.ee
Konverentsil osalemise kinnituse saadame 1. septembril 2020.
Korraldajad: Janika Oras, Mari Sarv, Helen Kõmmus, Andreas Kalkun, Liina Saarlo, Taive Särg
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Vanemuise 42, 51003 Tartu
efa.conference@folklore.ee
https://www.folklore.ee/regilaul/konverents2020

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO