Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek

Neljapäeval, 4. detsembril 2008 kell 16.15 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis (Tartu, Vanemuise 42) Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek.
Kavas:
Ave Tupits
"Rahvameditsiin kogumis- ja uurimisteemana Eesti folkloristikas nõukogude ajal"
Vaatluse all on rahvameditsiini kogumislugu ja positsioon uurimisteemana, lähtuvalt nõukogude ajal kehtinud põhimõtetest, koostatud küsitluskavadest ja uurijate-kogujate huvidest. Kõneks tuleb ka ajaloo läbikirjutamisel (paratamatult?) esile kerkiv problemaatika nii perioodi eripära, allikates esineva desinformatsiooni kui ka generatsioonide erinevuste ja subjektiivsuse tõttu.
Anneli Baran
"Teoreetilisi lähtekohti fraseologismide mõistmise kirjeldamiseks"
Fraseologismid kui üldjuhul spontaanses kõnes esinevad üksused ei ole hõlpsasti analüüsitav materjal. Paljuski on tegemist uurijatepoolsete oletustega, iseäranis fraseologismide äratundmise, mõistmise/mõtestamisega seonduval alal. Kuigi fraseologismi olemusest rääkides on tavaks rõhutada selliseid omadusi nagu püsivus, piltlikkus/kujundlikkus, motivatsioon, idiomaatilisus, tuleb möönda seejuures nende suhtelisust, st tegemist pole ühel ja samal määral kõigi fraseloogiliste üksuste kohta käibivate karakteristikutega. Keskendun nende tunnusjoonte avamisele psühholingvistiliste uuringute valguses, mis on tehtud kujundliku kõne mõistmise kohta viimastel aastatel ning mis on osutunud tulututoovaks ka fraseoloogias.
Palume rohket osavõttu!
Info: Risto Järv 737 6214, Rein Saukas 737 7742, Taive Särg 737 7751

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO