Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Piret Voolaiu doktoritöö kaitsmine

Neljapäeval, 30. juunil kaitseb TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituudi doktorant Piret Voolaid doktoriväitekirja "Eesti mõistatused kui pärimusliik muutuvas kultuurikontekstis" (Estonian riddles as a folklore genre in a changing cultural context) doktorikraadi (PhD) taotlemiseks eesti ja võrdleva rahvaluule alal. Kaitsmine toimub Tartu Ülikooli nõukogu saalis algusega kell 14.15.
Juhendajad: dr Arvo Krikmann ja dr Tiiu Jaago.
Oponendid: dr Mall Hiiemäe (Eesti Kirjandusmuuseum) ja prof. dr Sirkka Saarinen (Turu Ülikool).
Doktoritöö koosneb teoreetilisest katuspeatükist ja kuuest artiklist. Folkloristlikus uurimuses on analüüsitud ja mõtestatud eesti mõistatusi kogu oma liigilises mitmekesisuses kui traditsioonidel põhinevat loomeprotsessi, mille sisulised tähendused ja tõlgendused on tugevalt seotud sotsiokultuurilise keskkonnaga. Artiklite põhifookuses on mõistatuste tänapäeval elujõulised allvormid (keerdküsimused, liitsõnamängud, lühendmõistatused, piltmõistatused jne), mis erinevad oma sisult ja vormilt oluliselt vanematest traditsioonilistest mõistatustest. Mõistatuste käsitlemisel on lähtutud peamiselt folkloori kontekstikesksest teooriast, milles kultuurikontekst moodustab folkloori tajumise ja tõlgendamise raamistiku, sisaldades teavet esitajate ühiste teadmiste, nende käitumuslike tõekspidamiste, uskumussüsteemi, keeleliste võimaluste, ajaloolise teadlikkuse, eetiliste ja õiguslike normide kohta. Töös demonstreeritakse mõistatuste alaliikides toimunud muutusi ja näidatakse, kuidas ühiskondlik-kultuuriline (sh poliitiline, etniline, majanduslik ja tehnoloogiline) ümbrus mõjutab pidevalt žanri vormilist ja sisulist koostist. Ühtlasi analüüsitakse mõistatusžanri ja huumori kui inimomase kultuuriuniversaali vahekordi, samuti on tähelepanu all mõistatuste esitusviisidega seotud multimodaalsed ja multimeedialised tahud.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO