Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Valminud on "Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik"

Eesti kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas on valminud "Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik" (FES), mis asub veebiaadressil http://www.folklore.ee/justkui/sonastik. Alussõnastiku koostajad on Asta Õim ja Katre Õim.
Tegemist on algupärase mõistelise fraseoloogia alussõnaraamatuga, mille sarnased varasemad sõnaraamatud eesti keeles puuduvad. FES sisaldab 20 749 eesti fraseologismi, s.o leppekohast sõnaühendit, mille mõistmiseks ei piisa ainult keele grammatikareeglite ja sõnavara tundmisest. FES-is antakse fraseologismide terviklik semantiline, süntaktiline ja morfoloogiline kirjeldus, mis võib olla lähtealuseks järgnevatele samasisulistele või muudele fraseologisme käsitlevatele sõnaraamatutele. Veebis saab selles elektronsõnastikus SQL päringu koostamisel, tulemuste järjestamisel ja näitamisel valida väljade vahel, kus on info fraseologismi mõistelise kuuluvuse, üldise tähenduse, lemma, leviku, kasutuse, süntaktilise struktuuri, vormistiku ja vanasõnaseoste kohta. Sellest tesauruselaadsest sõnastikust on fraseologisme lihtne leida ka siis, kui kasutaja ei tea, millist konkreetset sõnaühendit või selle vormi otsida, kuid suudab otsitavat seostada mõne mõistekategooriaga. Viimased on FES-is jagatud hierarhiliselt mõisteklassideks, üldmõisteteks ja mõisteteks.
Makrotasandil ongi FES-i põhiüksused 1893 mõisteartiklit, mille keskmes on metafoori sihtmõistega se¬mantiliselt või kognitiivselt seotud ja seega suhteliselt lähedase tähendusega fraseologismid. FES on tervikuna allalaaditav XML vormingus.
Kõik FES-i alusandmed (fraseologismid, nende leviku ala, kasutusnäited) pärinevad Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaasist, mis rajaneb Eesti Rahvaluule Arhiivi kõnekäänukartoteegi keelematerjalil. See on kogutud põhiliselt 20. sajandi esimesel poolel, uusimad andmed piirduvad 1980ndate aastatega.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO