Biograafika töörühm

Irina Belobrovtseva (Tallinna Ülikool), Maarja Hollo (Eesti Kirjandusmuuseum)

Biograafika töörühma eesmärk on uurida nii eesti kultuuriruumis kui ka eksiilis sündinud elulookirjutust, mis hõlmab biograafiaid ja erinevaid autobiograafilisi tekste, sealhulgas ilukirjandust, ning kaardistada selle praktikaid ja avaldumisvorme.

Biograafika-alane uurimistöö jaguneb nelja suuremasse harusse.

Esiteks tegeletakse omaelulooliste tekstide, nende hulgas elulugude, autobiograafiate, mälestuste, kirjavahetuste, päevikute ja isikuarhiivide kui elulooliste tekstide uurimisega, võttes vaatluse alla suhestumise, dialoogilisuse ja adressaadi, tõe ja eetika küsimused ning oma-teise-võõra-vaenlase paradigma vene kultuuritaustaga inimeste elulugudes.

Teiseks on selle töörühma uurimisobjektiks biograafiad, eelkõige kirjanike ja literaatide biograafiad, ning biograafiline müüt. See suund huvitub biograafia konstrueerimisega seotud küsimustest, biograafia mütologiseerimisest, biograafia instrumentaliseerimisest ja biograafia suhetest rahvusliku narratiiviga.

Kolmas biograafika töörühma suund tegeleb omaeluloolisuse avaldumise uurimisega kirjanduslikes tekstides. Uuritakse nii romaanides kujutatavaid mälumudeleid, viise, kuidas autor saab oma tekstides n-ö kohal olla, ning seda, kuidas tematiseeritakse neis tekstides mäletamise ja trauma suhteid. Lisaks uuritakse, mil viisidel võib omaeluloolisus avalduda luules. Kaks peamist märksõna luule omaeluloolisusest kõneldes on „pihtimuslikkus“ ja „tunnistuslikkus“, mis, nagu proosagi puhul, on seotud mõistega „trauma“.

Neljas biograafika töörühma uurimissuund keskendub rahvaluule ja omaeluloolisuse vaheliste seoste uurimisele. Selle suuna esindajad tegelevad traditsiooniliste laulikute ja pärimusekogujate elulugude ja performatiivsuse ning 20. sajandi alguses kirja pandud seto naiste autobiograafiliste laulude uurimisega.

Liikmed

Eve Annuk – biograafika kirjandusajaloos: (nais)kirjanike biograafiad ja nende roll kirjandusuurimises
Irina Belobrovtseva – elulookirjutamine müütide oreoolis
Alexander Danilevskiy – elulookirjutamine müütide oreoolis Rutt Hinrikus – elulookirjutus eesti kultuuriloos
Rutt Hinrikus ja Leena Kurvet-Käosaar – (oma)elulookirjutuse asend eesti kultuuriloos üldiselt
Maarja Hollo – omaeluloolisuse avaldumisviisid Bernard Kangro loomingus
Andreas Kalkun – seto naiste autobiograafiliste laulude traditsioon
Leena Kurvet-Käosaar – taasiseseisvusperioodi omaelulookirjutuslikud praktikad ja (oma)elulookirjutuse asend kultuuris
Kristi Metste – biograafika Eestis, Faehlmanni biograafia
Janika Oras – (oma)eluloolisus pärimusekirjutuse eri žanrides
Maria Posledova – eluloolisus Czeslaw Miloszi loomingus
Margit Sutrop – elulookirjutamise eetika