Kohapärimuse kaardirakendus


Kohapärimuse kaardirakendus sisaldab pärimuslikku ja visuaalset infot Eesti rahvusparkide ning nendega piirnevate külade kohta. 2017. aastal lõppenud projektile eelnes üle 10 aasta kestnud koostööperiood, milles on oma osa nii rahvusparkide kui ka Kirjandusmuuseumiga seotud inimestel. Senine töö on toimunud Rahvusparkide mälumaastike nime all. Mälumaastike nime ja idee autor on Rait Parts, kes sai inspiratsiooni analoogsest ettevõtmisest „Radar“, vt http://www.folklore.ee/radar/, mille algatas Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna töörühm Tõnno Jonuksiga eesotsas. Radari raames tegeldi ajaloolise Virumaaga ning sisestati hulk Eesti Kultuuriloolises arhiivis säilitatavaid kihelkonnakirjeldusi ka muudest maakondadest. Rait Partsi algatusel hakati pärimusainest kaardistama Soomaa rahvuspargis alates 2006. aastast. Folkloristika osakond osales välitöödel Soomaal, hiljem ka Lahemaal ning Karulas. Kolme rahvuspargi virtuaalseid mälumaastikke sai näha kaardil, mis paiknes aadressil www.maastikud.ee.

Kuna kaks rahvusparki olid veel kaardilt puudu, taotles Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon KIKilt rahastust. Matsalu ja Vilsandi rahvuspargi kohapärimuse uuringuks välja kuulutatud riigihanke tulemusel jätkas mälumaastiku projektiga Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi töörühm Mari-Ann Remmeli juhtimisel. Töörühmas lõid kaasa Kaisa Kulasalu, Jüri Metssalu, Lona Päll, Pille Vahtmäe, Valdo Valper. Projekti tulemusel valmis 2014. aastal avalik kaardirakendus Maa-ameti geoportaalis. Lisaks tekstidele ja fotodele loodi võimalus esitada helilõike ja näidata videoklippe. Maa-ameti kaardile kopeeriti ka Soomaa, Karula ja Lahemaa rahvusparkide materjalid.

Aastail 2015–2017 sai ERA kohapärimuse töörühm rahastuse jätkuprojektile Matsalu ja Vilsandi osas – Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel koguti materjali juurde ning otsiti täiendavaid näiteid juba varem kogutu hulgast. Ühtlasi viis Maa-amet rakenduse HTML5 platvormile.

Maa-Ameti Kohapärimuse kaardirakendusele aadressil https://xgis.maaamet.ee/kohaparimus on koondatud konkreetsete paikadega seotud kohapärimuslikke tekste ja eriaegseid fotosid Eesti Kirjandusmuuseumist ning kohalikest kogudest. Matsalu ja Vilsandi rahvusparkide kohapärimust ja tähelepanuväärseid maastikuobjekte kajastav kaart sai rikkamaks 260 maastikul lokaliseeritud pärimuspaiga võrra – varasemaga koos on seal kohapunkte nüüd 640. Tänu ca 100 inimpäeva kestnud välitöödele lisandus hulk paigasidusaid arhiivitekste, helisalvestusi, fotosid ja videolõike. Üle 620 uue näite on valitud peamiselt viimastel aastatel kogutud teabe seast, mis on korrastatud ja liidetud Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudega, Võimalusterohket rakendust on arendatud kasutajasõbralikumaks, tekstide, fotode ja video jälgimine on muutunud lihtsamaks. Pärimusobjektide kõrval on kaardirakenduses võimalik kuvada kaitsealuseid muistiseid, looduskaitse- ja pärandkultuuriobjekte ning kohanimesid, valida taustaks ajaloolisi kaarte, teostada otsinguid jne. Kohapärimuse uurijatele on see rakendus asendamatu abivahend. Koostöös Maa-ametiga on edaspidi plaanis rakendust laiendada ja täiendada, lisades sinna uusi andmeid nii rahvusparkide aladel kui ka teistes piirkondades.

Kaardirakendus esitab Matsalu ja Vilsandi rahvusparkide alal läbilõike piirkonnas aegade vältel talletatud kohapärimusest. See tutvustab Eesti läänerannikule ja Saaremaale omaseid loodusobjekte, muistiseid ja traditsioonilist asustust. Keskustest kaugel asuvatel aladel on säilinud nii mõndagi omapärast, mis mujalt kadunud. Fotod peegeldavad kaitsealade lummavat loodust ja arhailist arhitektuuri, heli- ja videonäited annavad edasi kohaliku keelekasutuse ja jutustamistraditsiooni ehedust.

Virtuaalne mälumaastik kutsub avastama päris maastikku. Avalik rakendus on teejuhiks kõigile, keda huvitab kohapärimus kõige laiemas mõttes – siin saavad kokku legendid ja ajalugu, inimene ja keskkond.


kohapärimus
uurimisteemad
ERA
HALDJAS
KIRMUS