Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Folklore: Electronic Journal of Folklore

Viimane number: Folklore: EJF 81: HISTORY MATTERS

ISSN: 1406-0957, elektrooniline 1406-0949

Ilmub alates: 1996

http://www.folklore.ee/folklore

Ilmub kolm-neli korda aastas. F-seeria.
Lähem informatsioon ja ülevaade ajakirja veebilehel: http://www.folklore.ee/folklore/
Published three times a year. F-series.
More detailed information can be found on the journal’s homepage at http://www.folklore.ee/folklore/.

Ajakirjas avaldatakse akadeemilisi originaaluurimusi folkloristikast, võrdlevast usundiuurimisest, kultuuriantropoloogiast ja neile lähedastest kultuuri-uurimise valdkondadest kogu maailma teadlastelt, samuti antakse välja interdistsiplinaarseid teemanumbreid. Eraldi rubriigis avaldatakse erialaraamatute, helikandjate jm ülevaateid ja arvustusi, konverentside ja välitööde tutvustusi jmt.
Ajakiri ilmub paberkandjal ja internetis tasuta kasutamiseks mõeldud täisversioonina (www.folklore.ee/folklore). Interneti-versioonile on lisatud video- ja helinäiteid. Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvaheliselt indekseeritav.

The journal publishes original academic research into folkloristics, comparative religious studies, cultural anthropology, and related fields by scholars from all over the world, as well as interdisciplinary thematic issues.
A separate section introduces new publications in the field, reviews of released audio-material, materials of held conferences and conducted fieldwork, etc.
The journal is issued in hard copy form and as a full free online version (www.folklore.ee/folklore).
The Internet version includes video and audio samples. The journal is peer reviewed and internationally indexed.

Peatoimetaja/Editor in chief: Mare Kõiva
Kaastoimetaja/Co-editor: Andres Kuperjanov
Tegevtoimetaja/Copy editor: Tiina Mällo
Raamatututvustused ja uudised/News and reviews: Piret Voolaid, Aimar Ventsel

Toimetuskolleegium 2014-2020/Editorial board in 2014–2020:
Dan Ben-Amos (University of Pennsylvania, USA)
Larisa Fialkova (University of Haifa, Israel)
Diane Goldstein (Indiana University, USA)
Terry Gunnell (University of Iceland)
Jawaharlal Handoo (University of Mysore, India)
Frank Korom (Boston University, USA)
Jurij Fikfak (Institute of Ethnology, Slovenia)
Ülo Valk (University of Tartu, Estonia)
Wolfgang Mieder (University of Vermont, USA)
Irina Sedakova (Russian Academy of Sciences)

ISSN 1406-0957
ISSN (Internet) 1406-0949

Indekseeritud/Indexed:
Thomson Reuters Web of Science
EBSCO
Scopus
ERIH Plus
MLA Folklore Bibliography
Ulrich's Periodicals Directory
Internationale Volkskundliche Bibliographie / International Folklore Bibliography / Bibliographie Internationale d'Ethnologie
DOAJ
C.E.E.O.L.

Kontakt/Contact:
Folklore
Estonian Literary Museum
Vanemuise 42-235
Tartu 51003, Estonia
Phone: +372-7377 740
Fax: +372-7377 706
e-post: folklore@folklore.ee