Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Autorile

Nõuded autorile või toimetajale

Toimetajana vastutate selle eest, et autorite esitatud viited on piisavad ja õiged nii tekstis kui kasutatud kirjanduse loetelus ja et viitamistehnika on läbivalt ühtlane.

Sissejuhatava osa koostamine

Sissejuhatava osa (ehk tekstieelsete lehekülgede) alla kuulub nt sisukord, eessõna, tänuavaldused ja kaastööliste loetelu. Kõik need ei pruugi olla igas käsikirjas, kuid toimetamise huvides peaksid need laekuma koos käsikirjaga.

Alljärgnevalt:

Käsikirja sissejuhatusse kuuluvad osad

Paljude autoritega koguteos

Palume lisada oma kaastööle tiitelleht, millel on järgmised andmed: