Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas

justkui.jpg

Autor: Anneli Baran, Anne Hussar, Asta Õim, Katre Õim.

ISSN/ISBN: ISBN 9985-867-97-1

Ilmumisaeg: 1998

http://www.folklore.ee/justkui/

Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas http://www.folklore.ee/justkui/ sisaldab ligikaudu 160 000 kõnekäänukirjet ja üle 20 000 tüübi. Allikmaterjal hõlmab vahemikku 16.- 20. sajandini ja on kopeeritud Eesti Rahvaluule Arhiivi, Eesti Kultuuriloolise Arhiivi, Eesti Keele Instituudi ja Akadeemilise Emakeele Seltsi valduses olevaist käsikirjadest ja mitmesugustest trükiallikatest ehk siis eesti murded, suuline või kirjalik eesti keel.

Andmebaasi juurde kuulub tüübi-, sõna- ja mõisteloend, väljendid on süstematiseeritud sisu ja struktuuri järgi. Iga väljendi pro kõnekäänukirje mõisteline kirjeldus koosneb põhitähendusest, morfoloogilis-süntaktilisest struktuuri ja alltähenduste määratlusest. Sel viisil saame väljendite liigituse lähtuvalt nende tähendusest, süntaktilistest mallidest, leksikaalsetest jt üldisematest struktuuritunnustest. Väljenditele on lisatud ID ja metaandmed.