Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Keelest meeleni 5.

Internet, narritives, values, places. Abstracts

internet_teesid.jpg

Koostaja: Mare Kõiva

Ilmumisaeg: 2012

22.-23. november 2012, Mäetaguste külalismajas toimunud sarja Keelest meeleni 5 konverentsi Internet, narritives, values, places teesikogumik on veebis loetav http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2012/mtseminar/teesid.pdf.

Me kuulume tänapäeval heterogeensetesse rühmadesse ja interneti sotsiaalsetesse võrgustikesse. Internetipärimus reageerib kiiresti ja väga paindlikult sotsiaalsetele ja poliitilistele probleemidele (Moskva miitingute vaimukad plakatid, ACTAga seotud folkloor, reaktsioonid Veerpalu juhtumile jm).

Tänastes sotsiaalsetes võrgustikes on inimesi kerge kaasata ja kutsuda kaasa mõtlema, samas pikema suhtlusrühmast eemalolemisega võib kaotada nii kontakti kui suurepärased folkloori (ütluste, naljapiltide jm kogumid. Iga Facebooki jm sotsiaalsete võrgustike kasutaja (vrdl videoreaktsioonid Youtube-keskkonnas) teab, kui keerukas on salvestada ja arhiveerida suhtlusvõrgustikes levivat folkloori. Lisaks vaatlemisele ja säilitamisele on tähtis analüüsida võimalikult kiiresti internetis levivat, sh visuaalset ning multimodaalset folkloori. Nüüdiskultuurile on tagasiside internetis toimuva kohta oluline.

Folklooriajakirjade "Mäetagused" ja "Folklore: EJF" 100 numbri ilmumise puhul (reaalselt ilmus mõlemast ajakirjast 30. aprillil 50. number) ning "EKM Folkloristika osakonna" 65. juubeli puhul toimunud konverents-seminari ettekannete teesivihik, mille on koostanud Mare Kõiva, toimetanud Asta Niinemets.
Konverentsi toetasid ETF grant 8137 ja Eesti Kultuurkapital.