Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Soouuringud Eestis: hetkeseis ja arengud

Ilmumisaeg: 2013

Konverents toimus 3.-4. oktoobril 2013. Eesti Kirjandusmuuseumis. Konverentsi organiseerijaks on Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloo allikate ja kirjanduse uurimise töörühm. Konverentsi toetab Eesti Teadusfondi grant “Sooküsimus Eestis: kohalik olukord ja rahvusvahelised mõjud” (ETF 8875) ja sihtfinantseeritav teadusteema SF 0030065s08.
http://www.folklore.ee/pubte/teesid/teesid_soouuringud_Eestis.pdf