Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Folkloristide talvekonverents 2016 (XI) "Omad ja võõrad. Kohanemised ja sulandumised"

4.–5. veebruaril 2016 Kivi turismitalus

TK16teesid_kaas.jpg

Koostaja: Korb, Anu; Kalkun, Andreas

ISBN: ISBN 978-9949-544-78-3

Ilmumisaeg: 2016

Koostaja: Anu Korb
Toimetaja: Inge Annom
Kujundaja ja küljendaja: Pille Niin
31 lk, pehme köide
Tasuta väljaanne

Oma ja võõra kategooriad on paljudes kultuurides väga olulised, kuid nende piirid ja tähendused on siiski hajusad ja ajas muutuvad. Kui varasemal ajal sai kogukonda pidada eelkõige territooriumi, usulise ja etnilise kuuluvusega seotud nähtuseks, siis liikumisvabaduse suurenemise, asustuse tihenemise ja üleüldise globaliseerumise tingimustes on toimunud kogukonnaruumi avardumine. Sünnipärane kogukonda kuuluvus pole enam ainumäärav ja võib asenduda vabatahtliku/isevalitud kuuluvusega. Folkloristide uurimisfookus on tänapäeval järjest enam suunatud kaasaegse ühiskonna vaatlusele. Erinevate sotsiaalsete rühmade/kihtide folkloorse kommunikatsiooni analüüsimiseks kasutatakse üha enam kogukonnapõhiseid uuringuid. Vastukaaluks globaliseeruva maailma ilmingutele vajab inimene oma identiteedi-tunnetuse tugevdamist. Globaliseerumisprotsessi kiirenedes, sh Euroopat tabanud põgenikekriisi tingimustes, on oma identiteedi ja omapära säilimise pärast mures mitmekultuurilises keskkonnas elavad inimesed, kuid ootamatult on ärevil ka suhteliselt monokultuursed kogukonnad. Ähvardavana tajutud muutused on põhjustanud radikaalseidki püüdeid oma ja võõra piiri fikseerimiseks. Üksikisiku ja pärimusrühma identiteediloomes on folklooril oluline roll.

ISBN 978-9949-544-78-3
ISBN 978-9949-544-79-0 (pdf) http://www.folklore.ee/era/tk2016/TK16teesid.pdf