Koolipärimusprojekt


    Print PDF   

Austatud õpetaja!
Eesti Kirjandusmuuseum Tartus ja Väliseesti Muuseum Torontos paluvad Teie abi koolipärimuse kogumisel Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolis, Hamiltoni Eesti Koolis ja laiemalt Kanada eestlaste seas.

See ettevõtmine on jätkuks 1992., 2007. ja 2018. aastal Eestis läbi viidud koolipärimuse kogumisaktsioonidele. Kutsume osalema kõigi vanuserühmade õpilasi, skaute ja gaide, aga ka täiskasvanuid, kes võiksid oma kooliajale ja lapsepõlvele tagasi vaadata.

Kaastöid ootame kuni 30. novembrini 2021.

KUIDAS KOGUDA?

Kogumise aluseks on veebilehel www.folklore.ee/kp leiduv küsitluskava (nii pdf-failina kui veebivormina). Soovime, et kutsuksite õpilasi üles sellele küsitluskavale vastama. Võimalusel palume vastajatel kasutada veebivormi, kuid võimalik on saata vastused ka failina e-posti teel (aadressil: kp@folklore.ee) või paberil (märksõnaga „Koolipärimus“ varustatud vastuseid ootame aadressil Väliseesti Muuseum VEMU, 310 Bloor St. W, Toronto, ON M5S 1W4 Canada). Palume vastajatel lisada vastusele oma nimi, sugu, vanus, kool, klass, elukoht ja võimalusel e-posti aadress. Palume ka kirjeldada seoseid Eestiga (vastata küsitluskava algul olevale sellekohasele küsimusele).

Tagame andmete konfidentsiaalse kasutuse; hilisemal analüüsimisel vastaja andmeid tema vastustega ei seostata, materjali avaldamise korral tuuakse ära vastaja vanus ja sugu, kuid mitte tema pärisnimi. Paberil vastates tuleks jätta lehe vasakust servast 3 cm vabaks.

Võib, kuid ei pea vastama kõikidele küsimustele – vastajal tasuks keskenduda eelkõige nendele teemadele, mis teda huvitavad või millest ta rohkem teab. Failis või paberil vastates palume lisada iga vastuse juurde küsimuse numbri. Vältida tuleks lühikesi jah-ei vastuseid ning mahakirjutusi ja kopeerimist internetist, raamatutest, üksteiselt jne. Küsimustele võib vastata vabas vormis, kirja panna kõik nii, nagu meelde tuleb. Vastamise võib korraldada kas mõne konkreetse koolitunni raames klassiruumis (kus on olemas arvutid) või distantsõppe vormis kodus.

Koolitunnis

Koolitunnis vastamine võiks toimuda eelistatult veebivormi kasutades, kuid nooremate klasside õpilastele võib olla kergem käsitsi kirjutamine.

Juhul, kui ühe koolitunni jooksul ei jõuta kõike soovitut kirja panna, võib vastamist kodus jätkata. Selleks tuleb poolelioleva vormi lõpus vajutada siiski käsklust „Saada!“ Hiljem jätkamiseks tuleb avada veebivorm uuesti, kirjutada selle algusesse taas oma nimi, jätta eelmisel korral juba täidetud lahtrid tühjaks ja jätkata poolelijäänud kohast. Süsteem viib vastaja nime järgi poolikud ankeedid hiljem kokku. Paberil vastamise korral on soovitav ühe klassi (või ka kooli) vastused kokku koguda ja ühes ümbrikus postitada.

Kodus

Vastamise võib korraldada ka kodutööna - eelistatult veebivormi kasutades, kuid võimalik on vastata ka meili teel või siis paneb õpilane oma vastused paberile kirja ja toob õpetajale. Teemal „Tähtpäevad ja peod“ või „Mängud“ võite paluda mõnel õpilasel kirjutada ka pikema uurimistöö mõnest konkreetsest tähtpäevast, mängust või mängutüübist, kuid samuti võib lasta õpilastel ise endale meelepärased teemad valida. On soovitav, et vastamisele eelneks väike andmekogumine, näiteks küsitleb õpilane kaasõpilasi või lähedasi.

Teemade jagamisel tuleb arvestada laste vanust ja jõudlust, et vastamine ei muutuks koormavaks ja vastused pealiskaudseks. Oluline on, et vastatakse vähemalt üks teema otsast lõpuni. NB! Suure hulga anekdootide vms internetist kopeerimine ei tee tööd väärtuslikuks!

Vastata võib nii eesti kui inglise keeles. Kui on kergem kirjutada eesti-inglise segakeeles (naljad võivadki mõnikord olla korraga kahes keeles) või inglise keeles, siis ka see läheb arvesse.

Lisamaterjalid

Teretulnud on illustreerivad lisamaterjalid: fotod, videod, helilindistused, kaustikud (nt „Minu sõber”) jm, samuti pikemad temaatilised uurimistööd. Palume need saata VEMUsse. Soovi korral tagastame originaalid pärast ümberkopeerimist. Juhul, kui õpilased saadavad digifotosid ja -videoid, peaksid nad lisama autori ja võimalusel jäädvustamisaja. Internetist kopeeritud fotode puhul on vaja omaniku luba ja viidet, kelle tehtud fotod on, samuti nende veebiaadressi. Lisamaterjalid suurendavad töö väärtust, tingimata tuleb aga fotodele-videotele-helisalvestustele lisada alati olukorra/ürituse kirjeldus. Üksikosavõtjad

Võistlustingimused lubavad osaleda ka üksikosavõtjana, seega võivad soovijad ja head materjalitundjad vastata kas mõnele teemale eriti põhjalikult või siis kõigile teemadele. Arvesse lähevad nii koos kooliga kui ka eraldi saadetud tööd.

AUHINNAD

Parimatele on auhinnaks Eesti Kirjandusmuuseumi väljaanded, jagatakse ka rahalisi preemidaid. Parimaid teemavastajaid ootavad eripreemiad. Hindamisel arvestatakse tööde kvaliteedi ja kvantiteedi suhet. Preemiad on ette nähtud ka aktiivsematele õpetajatele. Piisava materjali laekumisel on plaanis koostada väliseesti koolipärimuse väljaanne-kogumik ja näitus.

KIRJUTATU LÄBIVAATAMISE KOHUSTUST ÕPETAJAL EI OLE

Õpilasi tuleb küll suunata ja juhendada, et nad küsitut õigesti mõistaksid, kuid sekkumisest õpilaste vastuste sisusse ning kirjavigade parandamisest (ka ebatsensuursete väljendite mahatõmbamisest) palume hoiduda. Kõik kirjutatu säilitatakse originaalmaterjalina arhiivis. Ettevõtmise eesmärgiks on saada ülevaade meie koolilaste pärimusmaailmast just sellisena, nagu see tänapäeval on.

VORMISTAMINE

Õpilased võiksid eelistatult vastata aadressil www.folklore.ee/kp leiduvat veebivormi kasutades. Kui on vajalik paberil vastamine, palume küsitluskavad õpilastele kätte jagada. Töö algusesse tuleb märkida andmed iseenda kohta (nimi, sugu, sünniaasta, kool, klass, elukoht ja võimalusel e-posti aadress). Paberversiooni korral võib kirjutada kas tühja koolivihikusse või A4-formaadis lehele, jättes lehe vasakust servast köitmise tarvis 3 cm vabaks. Failivormis vastused palume saata e-posti aadressil kp@folklore.ee, nende eelnev küljendamine ei ole oluline.

Kõikide küsimustega palume lahkelt pöörduda korraldustoimkonna poole.

TÄNAME KOOSTÖÖ EEST!

Kontakt:
Piret Voolaid, piret@folklore.ee
Piret Noorhani, piret.noorhani@vemu.ca
Johanna Helin, vemu@tartucollege.ca

Kontaktaadress:
Väliseesti Muuseum (VEMU)
310 Bloor St. W.
Toronto, ON M5S 1W4
t. 416 925 9405


 © cps '20