The Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES)

  

      Eesti-uuringute Tippkeskus

     ENG   
Eesti-uuringute tippkeskuse aastakonverents
Subjektiivsus ja intersubjektiivsus keeles ja kultuuris
12.–13. mail 2022 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Ülikoolis

Subjektiivsus ja intersubjektiivsus kuuluvad igasuguse suhtlemise ja loomingu põhiolemusse. Subjektiivsus seisneb kõige üldisemalt selles, et kõneleja ja kirjutaja, autor või esitaja mitte ainult ei anna edasi sisu, vaid väljendab ka ennast, põimides oma teksti ja loomingusse hoiakuid, hinnanguid ja emotsioone. Intersubjektiivsus on aga teksti või teosesse põimitud suhestumine suhtluspartneritega: kuulajaga, lugejaga, publikuga, kaasesitajaga, teise tegelasega teoses, teise teosega. Nii ühendavad need nähtused ka Eesti-uuringute Tippkeskuse eri tegevusvaldkondi. Kutsume arutlema selle üle, mida on eriomast ja mida ühist (inter)subjektiivsusel keeles, kirjanduses, rahvaloomingus, muusikas, filosoofias, arvutisuhtluses, milliseid kokkupuutepunkte ja seoseid erilaadsete (inter)subjektiivsuste vahel leidub. Oodatud on ettepanekud töötubadeks.

Palun saatke töötoa/ettekandepaneeli ettepanek meiliaadressile anne.ostrak@folklore.ee

Ootame ettekandeid, mis käsitlevad varieerumise eri aspekte, näiteks:

 • modaalsuse, deiktilisuse, ekspressiivsuse, emotsionaalsuse avaldumine ja väljendusvahendid
 • (inter)subjektiivsuse juurdumine grammatikas
 • suhtlustegevused ja nende väljendusvahendid keeles ja loomingus
 • (inter)subjektiivsus arvutisuhtluses
 • (inter)subjektiivsuse korpusuuringud
 • viisakus ja ebaviisakus
 • tõerääkimine ja valetamine
 • autentne, matkitud ja muudetud (inter)subjektiivsus
 • (inter)subjektiivsus eri žanrides, tekstiliikides, registrites
 • (inter)subjektiivsus uskumustes ja mütoloogias
 • esitus kui koostöö

Konverentsi töökeeled eesti, inglise, vene ja saksa keel.

Palume esinejatel registreerida ja 20-minutilise ettekande pealkiri ja teesid (kuni 300 sõna) esitada konverentsi registreerimisvormi https://www.kirmus.ee/et/CEES2022reg vahendusel, mis avatakse 10. oktoobril.

Tähtsad kuupäevad:
10. september 2021 – töötubade ettepanekud
10. oktoober 2021 – töötubade väljakuulutamine
15. jaanuar 2022 – teeside esitamine (nii töötubadesse kui üldsektsiooni)
1. märts 2022 – teeside vastuvõtmisest teatamine

Korraldajad: projektide PRG341 “Pragmaatika grammatika kohal: subjektiivsus ja intersubjektiivsus eesti keele registrites ja tekstiliikides”, PRG1290 “Uurali keelte diskursuspartiklite grammatika” ning Eesti-uuringute Tippkeskuse korpuspõhiste keele-, kirjanduse ja folklooriuuringute ning referentsiaalsete praktikate töörühmad.

Konverentsi toetavad Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), Eesti Teadusagentuuri uurimisprojektid PRG341 ja PRG1290.


Korraldustoimkond:
Helle Metslang, helle.metslang@ut.ee
Gerson Klumpp, gerson.klumpp@ut.ee
Renate Pajusalu, renate.pajusalu@ut.ee
Anne Ostrak, anne.ostrak@folklore.ee
Piret Voolaid, piret@folklore.ee
Mare Kõiva, mare@folklore.ee

PRG341, PRG1290; CEES; EKM FO; © 'cps 21