Tippkeskuse väli- ja arendustööd/CEES field- and development worksEesti Kirjandusmuuseumi Rahvaluule Arhiivi välitööd 2015-2022

(Fieldworks of ELM Estonian Folklore Archives 2015-2022)

2015

Välitööd lapsepõlvemälestuste kohta üksikisikute ja kogukondade omavaheliste suhete uurimisel pärandi loomisel ja edasikandmisel./Fieldwork recordings on childhood memories for research on the interrelations of individuals and communities in the heritage creation and transmission.

2016

Välitööintervjuud Eesti folkloristika ajaloost (Pille Kippar, Tiiu Jaago jt) – Mari Sarv, Meelis Roll./Fieldwork interviews on the history of Estonian folkloristics (Pille Kippar, Tiiu Jaago jt) – Mari Sarv, Meelis Roll.

Välitööd Venemaal Petserimaal seto keele ja folkloori dokumenteerimiseks koostöös Tartu Ülikooliga – Andreas Kalkun./Fieldworks in Petserimaa, Russia to document Seto language and folklore in collaboration with Tartu University – Andreas Kalkun

Välitööd Siberis sündinud eestlaste hulgas Krasnojarski krais – Anu Korb./Fieldworks among the Estonians born in Siberia, Krasnojarski krai – Anu Korb

Välitööekspeditsioon Matsalu ja Vilsandi rahvusparkides kohapärimuse ja mälumaastike dokumenteerimiseks – Valdo Valper, Lona Päll, Jüri Metssalu, Mari-Ann Remmel./Fieldwork expedition in Matsalu and Vilsandi national parks to document place lore and memory landscapes – Valdo Valper, Lona Päll, Jüri Metssalu, Mari-Ann Remmel

Välitööd Põhja-Eesti kohapärimuse ja looduslike pühapaikade alal arhiivimaterjalide põhjal – Mari-Ann Remmel, Lona Päll, Jüri Metssalu./Fieldworks on place lore and natural sacred sites in Northern Estonia on the basis of archival materials Mari-Ann Remmel, Lona Päll, Jüri Metssalu

Elulugude kogumise kampaania „EV 100. Mu elu ja armastus“. Rutt Hinrikus, Astrid Tuisk./Life stories collecting campaign „EV 100. My life and love“. Rutt Hinrikus, Astrid Tuisk.

2017

Välitööd Venemaa eesti kogukondades sündinud eestlaste juures - Anu Korb./Fieldworks at the Estonians born in Estonian Communities in Russia - Anu Korb

Välitööd Eesti folkloristika ajaloost - Mari Sarv./Fieldworks on the history of Estonian folkloristics, Estonia - Mari Sarv

Välitööd seto lauljatega Eestimaa eri paigus - Janika Oras./Fieldworks with Seto singers in different places of Estonia - Janika Oras

Välitööd Venemaa Föderatsioonis Põhja-Udmurtias - Janika Oras./Fieldworks in Northern Udmurtia, Russian Federation - Janika Oras

Välitööd Pärnumaal – Ingrid Rüütel, Helen Kõmmus./Fieldworks in Pärnumaa, Estonia – Ingrid Rüütel, Helen Kõmmus

Välitööd Läänemaal – Mari Sarv, Marek Saumann./Fieldworks in Läänemaa, Estonia – Mari Sarv, Marek Saumann

Narratiivse folkloori välitööd Setomaal – Risto Järv, Piret Päär./Fieldworks on narrative folklore, Setomaa, Estonia – Risto Järv, Piret Päär

Välitööd Viljandi pärimusmuusika festivalil – Helen Kõmmus, Taive Särg./Fieldworks at the Folk Music Festival in Viljandi – Helen Kõmmus, Taive Särg

Kohapärimuse välitööd Eesti eri paigus - Mari-Ann Remmel ja kohapärimuse töörühm./Place lore fieldworks in different places of Estonia - Mari-Ann Remmel and workgroup of place lore

Perekonnanimede lugude kogumiskampaania 2017-2018 - Risto Järv, Mari-Ann Remmel, Valdo Valper./Collecting campaign of family name stories 2017-2018 - Risto Järv, Mari-Ann Remmel, Valdo Valper.

Inimeste ja loomade vaheliste kokkupuudete kogumiskampaania – Mall Hiiemäe./Collecting campaign on contacts between humans and animals – Mall Hiiemäe

2018

Kogumiskampaania koostöös Keskkonnaametiga Lääne-Eesti jõulukommete dokumenteerimiseks – Mari-Ann Remmel./Collecting campaign in collaboration with Environmental Board of Estonia for documenting the Christmas customs in Western Estonia – Mari-Ann Remmel

Kogumiskampaania noortele: „Minu vanaema lugu“ – Mari Sarv./Collecting campaign for youth to collect „My grandmother’s story“ – Mari Sarv

Välitööd Harjumaal Eesti looduslikes pühapaikades – Valdo Valper, Jüri Metssalu./Fieldworks in Harjumaa, Estonia on sacred natural sites – Valdo Valper, Jüri Metssalu

Välitööd seto rühmades Venemaal Krasnojarskis – Andreas Kalkun./Fieldworks at Seto groups in Krasnojarsk, Russia – Andreas Kalkun

Välitööd ingerlaste ja vadjalaste juures Venemaal Ingerimaal pärimuslaulu, pühapaikade, külaelu teemal – Mari Sarv, Janika Oras./Fieldworks at Ingrians and Votians in Ingrian Region, Russia on traditional singing, sacred places, village life – Mari Sarv, Janika Oras

Välitööd Viljandi pärimusmuusika festivalil festivalitraditsioonide, mitteametlike esinemiste ja lauluürituste teemal – Mari Sarv, Kätlin Luht./Fieldworks at the Folk Music Festival in Viljandi on festival traditions, informal performances and singing occasions – Mari Sarv, Kätlin Luht

Välitööd Setomaal laulukultuuri ja peotraditsioonide teemal – Janika Oras./Fieldworks in Setomaa, Estonia on song culture and fiest traditions – Janika Oras

Välitööd Pärnus nõukogudeaegsete laulutraditsioonide ja kultuurikorralduse teemal – Mari Sarv./Fieldworks in Pärnu, Estonia on singing traditions and culture organization during the Soviet times – Mari Sarv

Välitööde salvestus Kuremaa veskis veskite ja möldrite teemal – Astrid Tuisk, Janno Simm, Mairi Kaasik, Inge Annom./Fieldwork recording in Kuremaa Mill, Estonia on mills and millers – Astrid Tuisk, Janno Simm, Mairi Kaasik, Inge Annom

2019

Kogumiskampaania „Minu aed“ – Anu Korb, Maarja Hollo./Collecting campaign „My garden“ – Anu Korb, Maarja Hollo

Kogumiskampaania „Esemed meie reisidel“ – Tiiu Jaago, Astrid Tuisk./Collecting campaign „Things in our travels“ – Tiiu Jaago, Astrid Tuisk

Elulugude kogumise kampaania „Tartu minu elus“ – Astrid Tuisk, Anu Korb./Life stories collecting campaign „Tartu in my life“ – Astrid Tuisk, Anu Korb

Seto mitmehäälse pärimuslaulu mitmekanaliline salvestus, välitööd Põlvas ja Setomaal – Janika Oras, Žanna Pärtlas, Jaan Tamm./Multi-channel recording of Seto multipart traditional singing, fieldworks in Põlva and Setomaa, Estonia – Janika Oras, Žanna Pärtlas, Jaan Tamm

Välitööd Setomaal laulukooride, pärimusfestivalide ja lauljate teemal – Janika Oras, Celia Roose./Fieldworks in Setomaa on singing choirs, traditional festivals, and singers – Janika Oras, Celia Roose

Välitööd regilaulu tõlgenduste festivalil „Regi vägi“ Keilas – Taive Särg./Fieldworks in runosong interpretations’ festival „Regi vägi“ in Keila, Estonia – Taive Särg

Kohapärimuslikud välitööd Harjumaal – Jüri Metssalu./Place-lore fieldworks in Harjumaa, Estonia – Jüri Metssalu

Välitööd Venemaal Ingerimaal eestlaste asunduses Simititsas – Astrid Tuisk./Fieldworks in Estonian settlement Simititsa in Ingria, Russia – Astrid Tuisk

Välitööd Lääne-Eestis kohaliku ehitusmehe Adam Kellmanni mälestusüritusel – Mari Sarv./Fieldworks in Western Estonia on the memorial event of a local builderman Adam Kellmann – Mari Sarv

Välitööd kohapärimuse ja looduslike pühapaikade teemal Lääne-Eestis ja Põhja-Eestis – Mari-Ann Remmel, Lona Päll, Valdo Valper, Jüri Metssalu, Kristel Kivari./Fieldworks on place lore and natural sacred sites in Western Estonia and Northern Estonia – Mari-Ann Remmel, Lona Päll, Valdo Valper, Jüri Metssalu, Kristel Kivari

Välitöö-salvestus Pilistvere hooldekodus – Mari Sarv, Risto Järv, Piret Päär./Fieldwork recording in Pilistvere care home – Mari Sarv, Risto Järv, Piret Päär

Välitööd regilaulupeol Lääne-Eestis – Taive Särg, Helen Kõmmus, Kadri Tamm./Fieldworks in runosong fiest in Western Estonia – Taive Särg, Helen Kõmmus, Kadri Tamm

Välitööd rahvusvahelisel folkloorifestivalil Baltica – Mari Sarv./Fieldworks in international folklore festival Baltica – Mari Sarv

Välitööd Mulgimaal kaasaegse pere laulutraditsiooni teemal – Taive Särg, Inge Annom, Olga Ivaškevitš./Fieldworks in Mulgimaa on contemporary family singing tradition – Taive Särg, Inge Annom, Olga Ivaškevitš

2020

Välitööd Pärnus Saaremaa vanemate traditsioonide jäädvustamiseks – Taive Särg, Janno Simm./Fieldworks in Pärnu, Estonia for recording the older traditions of Saaremaa – Taive Särg, Janno Simm

Kogumiskampaania „Vägivald Eesti kultuuris“ – Mari Sarv./Collecting campaign „Violence in Estonian culture“ – Mari Sarv

Välitöö-salvestus Tartus vastlapäeva puhul korraldatud seto lauluvõistlusel – Janika Oras./Fieldwork recording in Seto singing competition organized on the occasion of Shrove Tuesday in Tartu – Janika Oras

Kogumiskampaania koroonatraditsioonide ja tervishoiu teemal koroonaperioodil – Astrid Tuisk, Ave Goršič./Collecting campaign on corona traditions, and health care during corona period – Astrid Tuisk, Ave Goršič

Metsa laulupeo välisalvestus Hüpassaares – Janika Oras, Taive Särg./Field recording of Forest singing feast in Hüpassaare, Estonia – Janika Oras, Taive Särg

Välitööd Harjumaa, Pärnumaa ja Hiiumaa looduslike pühapaikade seisundi dokumenteerimiseks – Mari-Ann Remmel, Valdo Valper, Jüri Metssalu./Fieldworks on documenting the condition of sacred natural sites in Harjumaa, Pärnumaa and Hiiumaa, Estonia – Mari-Ann Remmel, Valdo Valper, Jüri Metssalu

Välitööekspeditsioon Mõisakülas lapsepõlvemälestuste, lastemängude ja rahvakeelse pedagoogika teemal – Astrid Tuisk, Mari Sarv, Janika Oras, Kadri Tamm, Kristi Metste. Välitööekspeditsioon oli seotud Eesti-uuringute tippkeskuse ajalooliste kultuuritavade töörühma ja elulugude töörühma tööga./Fieldwork expedition in Mõisaküla, Estonia on childhood memories, children games and vernacular pedagogy – Astrid Tuisk, Mari Sarv, Janika Oras, Kadri Tamm, Kristi Metste. Fieldwork expedition was related with the work of CEES historical cultural practices work group and biographics work group.

Välitööd Tallinnas ja selle ümbruses Siberi eesti külades sündinute mängude ja noorte mälestuste teemal – Anu Korb./Fieldworks in and around Tallinn, Estonia on games and youth memories among the persons born in Estonian villages in Siberia – Anu Korb

Kohapärimuslikud välitööd Lahemaa rahvuspargi territooriumil – Jüri Metssalu./Fieldworks in the territory of National Park Lahemaa on place lore – Jüri Metssalu

Välitööd Kihnu saarel UNESCO kultuuripärandi piirkonnas – Janika Oras./Fieldworks on Kihnu island, Estonia, UNESCO cultural heritage region – Janika Oras

Välitööd Setomaal laulu ja pillimuusika ning rahvakalendri kommete teemal – Janika Oras./Fieldworks in Setumaa, Estonia on singing and instrumental music, and folk calendar customs – Janika Oras

Välitööintervjuu rahvalauliku Marika Ojaga Tallinnas – Janika Oras./Fieldwork interview with a folk singer Marika Oja in Tallinn, Estonia – Janika Oras

Välitööintervjuud kohapärimuse teemal Kosel – Jüri Metssalu./Fieldwork interviews on place lore in Kose, Estonia – Jüri Metssalu

Kogumiskampaania riimide loendamise teemal Virumaal koostöös Viru Instituudiga – Mall Hiiemäe./Collecting campaign on counting rhymes in Virumaa, Estonia in collaboration with Viru Institute – Mall Hiiemäe

2021

Kogumiskampaania ja välitööd peretraditsioonide muutmise ja kohandamise teemal koroonaviiruse ajal – Olga Ivaškevitš./Collecting campaign and fieldworks on changing and adapting family traditions in corona-virus times – Olga Ivaškevitš

Välitööekspeditsioon Iisakus lapsepõlvemälestuste, rahvustevaheliste suhete, kalendrikommete teemal – Astrid Tuisk, Mari Sarv, Kadri Tamm, Liina Saarlo./Fieldwork expedition in Iisaku, Estonia on childhood memories, interethnic relations, calendary customs – Astrid Tuisk, Mari Sarv, Kadri Tamm, Liina Saarlo

Välitööd-salvestused Seto laululaagri tasuta lauluüritustel Setomaal – Janika Oras, Andreas Kalkun./Fieldwork recordings in Seto singing camp free singing events, Setomaa, Estonia – Janika Oras, Andreas Kalkun

Välitööekspeditsioon Setomaal koostöös Tartu Ülikooli keeleteadlastega – Andreas Kalkun./Fieldwork expedition in Setomaa in collaboration with linguists from University of Tartu – Andreas Kalkun

Välitööd looduslike pühapaikade seisundi dokumenteerimiseks Pärnumaal – Mari-Ann Remmel, Kristel Kivari./Fieldworks on documenting the condition of sacred natural sites in Pärnumaa – Mari-Ann Remmel, Kristel Kivari

2022

Kogumiskampaania ja välitööd-salvestused teemal „Muusika minu elus“ – Taive Särg, Janika Oras, Helen Kõmmus, Natali Ponetajev, Liina Saarlo./Collecting campaign and fieldwork recordings on the topic „Music in my life“ – Taive Särg, Janika Oras, Helen Kõmmus, Natali Ponetajev, Liina Saarlo

Välitööd looduslike pühapaikade seisundi dokumenteerimiseks Pärnumaal ja Valgamaal – Mari-Ann Remmel, Kristel Kivari, Reeli Reinaus, Valdo Valper./Fieldworks on documenting the condition of sacred natural sites in Pärnumaa and Valgamaa – Mari-Ann Remmel, Kristel Kivari, Reeli Reinaus, Valdo Valper.

Välitööekspeditsioonid tulevase Härgla lubjakivi kaevandusala territooriumil, et dokumenteerida piirkonna kultuuripärandit ja kohalike inimeste suhteid maastikuga – Jüri Metssalu./Fieldwork expeditions in the territory of future Härgla lime stone mining area to document the cultural heritage in the area and the local people relations with the landscape – Jüri Metssalu

Välitööd peretraditsioonide muutmise ja kohandamise teemal koroonaviiruse ajal – Olga Ivaškevitš./Fieldworks on changing and adapting family traditions in corona-virus times – Olga Ivaškevitš

Välitööd Setomaal inimeste muusikaliste elulugude, seto laulutraditsiooni ja seto pidude teemal; välitööd-salvestused improvisatsioonide võistluse ja pärimuspeo kohta Saatses – Janika Oras./Fieldworks in Setomaa, Estonia on persons’ musical biographies, Seto singing tradition, and Seto festivities; fieldwork recordings of improvisations’ contest and traditional fiest in Saatse – Janika Oras

Välitööekspeditsioon Karulas lauljate ja rahvaluulekogujate kohta teabe ja fotode kogumiseks regilaulude akadeemilise väljaande „Vana Kannel“ koostamise raames. Välitööde eesmärk oli koguda teavet muusikalise eneseväljenduse, meelelahutuse, huvitegevuse ja lastemängude kohta 1940ndatel ja 1950ndatel. Välitööd on seotud Eesti-uuringute tippkeskuse ajalooliste kultuuritavade töörühma uurimusega – Liina Saarlo, Mari Sarv, Enn-Kalev Tarto, Kadri Tamm, Andreas Kalkun, Janika Oras, Valdo Valper, Astrid Tuisk, Kärri Toomeos-Orglaan, Mathilda Matjus, Margit Kooser./Fieldwork expedition in Karula, Estonia for collecting information, and photographs on the singers and folklore collectors in the framework of preparation of the academic publication of runosongs „Vana Kannel“. The aim of the fieldworks was to collect information on musical self-expression, entertainments, hobbyist activities and children games in the period of 1940s and 1950s. Fieldworks are related to the research in the CEES work group of historical cultural practices – Liina Saarlo, Mari Sarv, Enn-Kalev Tarto, Kadri Tamm, Andreas Kalkun, Janika Oras, Valdo Valper, Astrid Tuisk, Kärri Toomeos-Orglaan, Mathilda Matjus, Margit Kooser.

Kogumiskampaania „Kirjad minu elus“ – Maarja Hollo, Astrid Tuisk./Collecting campaign „Letters in my life“ – Maarja Hollo, Astrid Tuisk.

Välitöö-salvestus üliõpilasorganisatsiooni laulutraditsioonide teemal – Taive Särg, Janno Simm, Kadri Vider./Fieldwork recording on the student organization singing traditions – Taive Särg, Janno Simm, Kadri Vider

Sotsiaalmeedia kogumiskampaania sõjameemide teemal. Facebooki grupi „Ukraina meemid“ loomine, tutvustamine ja haldamine. Arhiveerimisstrateegiate koostamine. Kogumine on seotud Eesti-uuringute tippkeskuse nüüdiskultuuri ja meediauuringute töörühma tööga./Social media collecting campaign on the war memes. Creating, introducing and managing of the Facebook group „Ukraina meemid“. Developing the archiving strategies. The collecting is related with the work of CEES work group of contemporary culture and media studies.


Eesti- Muusika ja Teatriakadeemia välitööd 2015-2022

(Fieldworks of Estonian Academy of Music and Theatre 2015-2022)

2015

Žanna Pärtlas – EMTA etnograafilised välitööd Mordvamaal, 3.-9. juuli 2015. Salvestati mitmekanaliliselt mokša ja ersa rahvalaule kaheksas külas./EAMT ethnographic fieldwork in Mordovia, 3-9 July 2015. Multichannel recording of Moksha and Erzya folk songs in eight villages.

2016

Žanna Pärtlas – Etnograafilised välitööd Mordvamaal. Rjazanovka (Рязановка) küla Mordva vabariigi Starošaigovski (Старошайговский) rajoonis, 20. aprill 2016. Salvestati traditsioonilisi mokša laule nimetatud küla kuuelt naiselt. Laule salvestati mitmekanalilise meetodiga, milleks kasutati kuuekanalilist salvestit kuue mikrofoniga. Salvestamises osalesid Žanna Pärtlas, Janika Oras ning Mordva Riikliku Ülikooli tudengid./Ethnographic fieldwork in Mordovia. Ryazanovka Village, in the Staroshaygovskiy District of the Republic of Mordovia, 20 April 2016. Recording of traditional moksha songs performed by six women from the village. The songs were recorded using a multichannel method, using a six-channel recording device with six microphones. The recording was made by Žanna Pärtlas, Janika Oras, and students from Mordovia State University.

2017

Žanna Pärtlas – Etnograafilised välitööd Mordvamaal 20.-21. aprillil 2017. Koostöös Mordva Riikliku Ülikooliga. Teostati rahvalaulude mitmekanalilisi salvestusi mokša külades Staraja Terizmorga (Starošaigovski rajoon) ja Kolopino (Krasnoslobodski rajoon)./Ethnographic fieldwork in Mordovia, 20–21 April 2017. In cooperation with Ogarev Mordovia State University. Multichannel recordings of folk songs in the villages of Staraya Terizmorga (Staroshaygovskiy District) and Kolopino (Krasnoslobodskiy District).

Žanna Pärtlas – EMTA etnograafilised välitööd Udmurtias 27. juunist 3. juulini 2017. Salvestati mitmekanaliliselt bessermani ja põhjaudmurtide rahvalaule 11 külas./EAMT ethnographic fieldwork in Udmurtia from 27 June to 3 July 2017. Multichannel recordings of Besserman and North Udmurt folk songs in 11 villages.

Žanna Pärtlas – Etnograafilised välitööd Mordvamaal 24.-25. novembril 2017. Koostöös Mordva Riikliku Ülikooliga. Teostati rahvalaulude mitmekanalilisi salvestusi mokša külades Staroje Drakino ja Parapino (Kovõlkinski rajoon) ning ersa külas Novaja Põrma (Kotškurovski rajoon)./Ethnographic fieldwork in Mordovia, 24–25 November 2017. In cooperation with Ogarev Mordovia State University. Multichannel recordings of folk songs in the Moksha villages of Staroe Drakino and Parapino (Kovylkinsky District), and in the village of Novaya Pyrma (Kochkurovsky District).

2018

Žanna Pärtlas – EMTA. Etnograafilised välitööd Mordvamaal 10.-11. aprillil 2018. Koostöös Mordva Riikliku Ülikooliga. Teostati rahvalaulude mitmekanalilisi salvestusi külades Novojamskaja Sloboda (Jelnikovski rajoon), Novõje Verhissõ (Insarski rajoon) ning Pajovo (Kadoshkinski rajoon)./EAMT. Ethnographic fieldwork in Mordovia, 10–11 April 2018. In cooperation with Ogarev Mordovia State University. Multichannel recordings of folk in the villages of Novoyamskaya Sloboda (Yelnikovsky District), Novye Verkhissy (Insarsky District), and Paevo (Kadoshkinsky District).

Žanna Pärtlas – Etnograafilised välitööd Mordvamaal 16. novembril 2018. Koostöös Mordva Riikliku Ülikooliga. Teostati rahvalaulude mitmekanalilisi salvestusi külas Bolshije Mordovskije Poshatõ (Jelnikovski rajoon)./Ethnographic fieldwork in Mordovia, 16 November 2018. In cooperation with Ogarev Mordovia State University. Multichannel recordings of folk songs in the village of Bol'shie Mordovskie Poshaty (Yelnikovsky District).

2019

Žanna Pärtlas – 2019. aastal keskendusin seto ja mordva mitmehäälse rahvalaulu traditsioonide kaasaegse seisu uurimisele. Seto mitmehäälse laulmise kaasaegset praktikat uurisin rakenduslikus aspektis, välja selgitades, millise muusikalise tulemuseni viib lauljate teadlik ja etnomusikoloogiliselt informeeritud lähenemine ning kuidas lauljad ise tajuvad oma laulmiskogemust. Mordva rahvalaulu puhul võrdlesin mokša laulude kaasaegseid esitusi varasemal ajal publitseeritud partituuridega. Mõlemal juhul kasutasin mitmekanalilise salvestamise meetodit./In 2019, I focused on researching the contemporary situation of Seto and Mordovian polyphonic folk song traditions. I explored the contemporary practice of Seto polyphonic singing from an applied perspective, examining the musical outcome of the singers’ conscious and ethnomusicologically informed approach and how the singers themselves perceive their singing experience. In the case of Mordovian folk songs, I compared contemporary performances of Moksha songs with previously published music scores. In both cases, I used the multichannel recording method.

Etnograafilised välitööd Setomaal. Leelokoori Verska naase´ mitmekanaliline salvestustamine. Värska, 24. märts 2019 (korraldajad Janika Oras, Žanna Pärtlas)./Ethnographic fieldwork in Setomaa. Multichannel recording of Seto leelo choir Verska naase’. Värska, 24 March 2019 (organised by Janika Oras, Žanna Pärtlas).

Etnograafilised välitööd Mordvamaal (Venemaa). – III научная музыкально-этнографическая экспедиция с международным участием «Музыкальный фольклор финно-угорских народов: традиции и современность». – Koostöös Ogarjovi nimelise Mordva Riikliku Ülikooliga (Saransk). 17.-18. aprill 2019./Ethnographic fieldwork in Mordovia (Russia). – III научная музыкально-этнографическая экспедиция с международным участием «Музыкальный фольклор финно-угорских народов: традиции и современность». – (3rd Scientific Musical and Ethnographic Expedition with International Participation "Musical Folklore of Finno-Ugric Peoples: Traditions and Modernity”) – in cooperation with the Ogarev Mordovia State University (Saransk). 17–18 April 2019.

Etnograafilised välitööd Mordvamaal (Venemaa). – IV научная музыкально-этнографическая экспедиция с международным участием «Музыкальный фольклор финно-угорских народов: традиции и современность». – Koostöös Ogarjovi nimelise Mordva Riikliku Ülikooliga (Saransk). 20.-22. november 2019./Ethnographic fieldwork in Mordovia (Russia). – IV научная музыкально-этнографическая экспедиция с международным участием «Музыкальный фольклор финно-угорских народов: традиции и современность». (4th Scientific Musical and Ethnographic Expedition with International Participation "Musical Folklore of Finno-Ugric Peoples: Traditions and Modernity”) – in cooperation with the Ogarev Mordovia State University (Saransk). 20–22 November 2019.

2020

Žanna Pärtlas – Etnograafilised välitööd Mordvamaal (Venemaa). – V научная музыкально-этнографическая экспедиция с международным участием «Музыкальный фольклор финно-угорских народов: традиции и современность». – Koostöös Ogarjovi nimelise Mordva Riikliku Ülikooliga (Saransk). 19.-20. veebruar 2020. – Rahvalaulude mitmekanaliline salvestamine külades Kotšetovka_(Insarski raj.) ja Adaševo_(Kadoškinski raj.)/Ethnographic fieldwork in Mordovia (Russia) – V научная музыкально-этнографическая экспедиция с международным участием «Музыкальный фольклор финно-угорских народов: традиции и современность» (5th Scientific Musical and Ethnographic Expedition with International Participation "Musical Folklore of Finno-Ugric Peoples: Traditions and Modernity”) – in cooperation with the Ogarev Mordovia State University (Saransk). 19–20 February 2020 - Multichannel recording of folk songs in the villages of Kochetovka (Insarsky District) and Adashevo (Kadoshkinsky District).

Brigitta Davidjants – Eesti muusikaloo projekti arhiivi- ja välitööd ning tekstide kirjutamine. Käsilolevad peatükid: „Nõukogude aeg: popmuusika tekkest profiroki ja subkultuurideni” ja „1990–2005: muutuv popkultuur. Isetegevusest institutsionaliseerumiseni”/Archiving, fieldwork and text writing for the Estonian Music History project. Chapters in progress: “Nõukogude aeg: popmuusika tekkest profiroki ja subkultuurideni” ja “1990–2005: muutuv popkultuur. Isetegevusest institutsionaliseerumiseni” (“The Soviet Era: From the Emergence of Pop Music to Professionalism and Subcultures” and “1990-2005: Changing Pop Culture. From Amateurism to Institutionalisation”).


TTÜ keeletehnoloogia labori kõnekorpuste arendus

Development of speech corpora at the language technology laboratory of Tallinn University of Technology (2015-2022)

2016

Transkribeeriti 20 tundi erinevaid kõnesalvestusi (ettekanded, intervjuud) ja segmenteeriti/märgendati käsitsi ca 15 tundi aktsendikorpuse ja lastekõne salvestusi./20 hours of various speech recordings were transcribed (oral presentations, interviews) and approx. 15 hours of recordings of the Estonian L2 Corpus and the Estonian Adolescent Corpus were manually segmented and annotated.

2017

Transkribeeriti 10 tundi raadiointervjuude ja 10 tundi Riigikogu komisjonide salvestusi ning segmenteeriti/märgendati käsitsi ca 9 tundi aktsendikorpuse salvestusi./10 hours of radio interviews and 10 hours of the Riigikogu (Parliament of Estonia) recordings were transcribed and approx. 9 hours of recordings of the Estonian L2 Corpus were segmented and annotated manually.

2018

Arendati edasi erinevaid kõnekorpusi - aktsendikorpus (maht 51 tundi), lastekõne korpus (maht 72 tundi), kõnetuvastuse treeningkorpus (maht 237 tundi, sisaldab uudiste, intervjuude, vestlussaadete, loengute, konverentsiettekannete, ja Riigikogu komisjonide salvestusi)./Different speech corpora were further developed – the Estonian L2 Corpus (51-hour-volume), the Estonian Adolescent Corpus (72-hour-volume), and the speech recognition training corpus (237-hour-volume), includes recordings of news, interviews, talk shows, lectures, conference presentations, and of the Riigikogu (Parliament of Estonia).

2019

Seenioride korpuse jaoks salvestati ja transkribeeriti u 50 keelejuhi (vanuses 60–90 aastat) spontaanset kõnet, igaühelt keskmiselt 25 minutit.
Koosolekute kõnekorpuse jaoks koguti 9 salvestust, igal salvestusel 5–8 osalejat, ühe salvestuse kestus 50–130 minutit.
Koguti ja transkribeeriti ka 10 tundi podcast’ide salvestusi, mis sisaldavad palju spontaanset kõnet ja inglisekeelseid sõnu./
/Spontaneous speech of approx. 50 speakers (aged 60-90 years) was recorded and transcribed for the Elderly Speech Corpus, each averaging 25 minutes.
For the Meeting Corpus, 9 recordings were collected, with 5–8 participants in each recording, each recording lasting 50–130 minutes.
10 hours of podcast recordings containing a lot of spontaneous speech and English words were also collected and transcribed.

2020

Loodi poolautomaatselt YouTube’ist kogutud kõnekorpus VoxLingua107 kõneldava keele identifitseerimiseks, mis sisaldab 107 erineva keele kõnenäiteid, keskmiselt 62 tundi keele kohta.
Koguti uus kõnekorpus ERR2020, mis sisaldab 389 tundi tele- ja raadiosaateid ERRi arhiivist koos käsitsi loodud transkriptsioonidega.
Jätkus seenioride ja koosolekute korpuste arendus. Salvestati ja transkribeeriti 100 keelejuhi (vanuses 60–90 aastat) spontaanset kõnet ning koguti u 14 tundi koosolekute salvestusi./
/A speech corpus VoxLingua107, collected semi-automatically from YouTube, was created for spoken language identification; the corpus contains speech samples of 107 languages, with an average of 62 hours per language.
A new speech corpus ERR2020 was collected, which contains 389 hours of TV and radio broadcasts from the ERR archive with manually created transcriptions.
The development of the Elderly Speech Corpus and the Meeting Corpus continued. The spontaneous speech of 100 speakers (aged 60–90 years) was recorded and transcribed, and approx. 14 hours of meeting recordings were collected.

2021

Jätkus seenioride ja koosolekute korpuste arendus. Salvestati ja transkribeeriti 25 keelejuhi (vanuses 60–90 aastat) spontaanset kõnet ning koguti u 50 tundi koosolekute salvestusi./Development of the Elderly Speech Corpus and the Meeting Corpus continued. The spontaneous speech of 25 speakers (aged 60–90 years) was recorded and transcribed, and approx. 50 hours of meeting recordings were collected.

2022

Viidi lõpule seenioride korpuse arendus. Salvestati ja transkribeeriti 25 keelejuhi (vanuses 60–90 aastat) spontaanset kõnet. Seega on seenioride korpuses kokku 200 keelejuhi (100 meest, 100 naist) spontaanse kõne salvestused koos transkriptsioonidega, korpuse maht u 72 tundi./The development of the Elderly Speech Corpus was completed. Spontaneous speech samples from 25 speakers (aged 60–90 years) was recorded and transcribed. In total, the Elderly Speech Corpus contains the recordings of spontaneous speech of 200 speakers (100 men, 100 women) with transcriptions, the volume of the corpus is about 72 hours.

----------

Kõiki laboris loodud korpusi kasutatakse erinevate kõnetuvastusrakenduste jaoks vajalike akustiliste mudelite treenimiseks. /All speech corpora developed at the language technology lab are used to train acoustic models for various speech recognition applications.

Lastekõne korpust, aktsendikorpust ja seenioride kõnekorpust on kasutatud ka foneetilisteks uuringuteks./The Estonian Adolescent Corpus, the Estonian L2 Corpus and the Elderly Speech Corpus have also been used for phonetic studies.

The speech corpora have been created as part of the projects "Speech recognition 2" (01.01.2015–31.12.2017, project number: EKT87) and "Speech recognition" (01.01.2018–30.06.2023, project number: EKTB24) funded by the national program for Estonian language technology.

The articles dealing directly with corpus development:
Valk, Jörgen; Alumäe, Tanel (2021). VoxLingua107: A dataset for spoken language recognition. 2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), SLT 2021: Proceedings, January 19-22, 2021, Online Conference. Piscataway, NJ: IEEE, 652−658. DOI: 10.1109/SLT48900.2021.9383459.
Meister, Einar; Meister, Lya (2022). Estonian elderly speech corpus – design, collection and preliminary acoustic analysis. Baltic Journal of Modern Computing, 10 (3), 360−371. DOI: 10.22364/bjmc.2022.10.3.09.
Besides these, there are numerous articles on speech recognition development and phonetics research, where different corpora have been used.


Välitööd projekti IUT35-1 "Kõnestiilid, lauseprosoodia ja fonoloogiline varieerumine: kirjeldus, teooria ja modelleerimine" raames

Fieldwork for the project IUT35-1 "Speech styles, sentence prosody and phonological variation: description, theory and modelling" (2015-2022)

Lugemiseksperimendid fonoloogilise varieerumise uurimiseks./Reading experiments to study phonological variation

2015

Pilot recordings of the reading experiment carried out in Tallinn
Ilmus artikkel Kalvik, Mari-Liis, Liisi Piits 2015. Lugemiseksperiment fonoloogilise varieerumise uurimiseks./Article by Kalvik, Mari-Liis, Liisi Piits, 2015, Lugemiseksperiment fonoloogilise varieerumise uurimiseks. – Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 6 (3), 49−77. https://doi. org/10.12697/jeful.2015.6.3.02

2016

Salvestused Tallinnas./Recordings in Tallinn

2017

Välitööd salvestamiseks Kolgas, Kiviõlis, Toilas, Jõhvis, Karksi-Nuias, Võrus, Palamusel, Alatskivil, Tartus./Fieldwork for recordings in Kolga, Kiviõli, Toila, Jõhvi, Karksi-Nuia, Võru, Palamuse, Alatskivi, and Tartu.

Ilmusid artiklid/Articles published:
Kalvik, Mari-Liis, Liisi Piits, 2017, Varieeruva vältega sõnad: häälduseelistused ja määramisraskused. – Mäetagused 68, 83−100. https://doi.org/10.7592/ Mt2017.68.
Piits, Liisi, Mari-Liis Kalvik 2017. varieeruva vältega sõnade hääldusuuringud kõnesünteesi teenistuses. – Eesti rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 13. toim. Margit Langemets, Maria-Maren Linkgreim, Helle Metslang. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 123−140. http:// dx.doi.org/10.5128/ErYa13.08

2018-2021: ainestiku koondamine ja korrastamine, korpuse märgendus./Compilation and organisation of data, corpus annotation.

Korpuses on 191 keelejuhiga tehtud lugemiseksperimendid. Kogu materjal on sõna- ja häälikutasandil automaatselt segmenteeritud. Lisaks on 101 keelejuhi kõnematerjalis segmentatsioon käsitsi kontrollitud ja iga nähtuse (välte, sõnaalgulise h ja palatalisatsiooni) segmentide jaoks on loodud lisatasandid. Korpus on kasutatav teadusuuringuteks, vt Kalvik, Mari-Liis, Liisi Piits 2021. Fonoloogilise varieerumise kõnekorpus. https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-08971L./The corpus includes reading experiments of 191 informants. All data is automatically segmented at word and phoneme levels. In addition, for half of a data the segmentation was manually corrected and additional levels were created for each phenomenon (quantity degree, h at the beginning of the word and palatalization). The corpus can be used for research, see Kalvik, Mari-Liis, Liisi Piits, 2021, Speech Corpus of Phonological Variation. https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-08971L.

----------

Ilmusid artiklid/Articles published:
Kalvik, Mari-Liis, Liisi Piits 2019. sõna esinemissagedus ja tähenduste eristamise vajadus häälduse mõjutajana. – Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 10 (1), 71−88. https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.04
Piits, Liisi, Mari-Liis Kalvik 2019. Palatalisatsioonist ühesilbilistes i-tüvelistes pika vokaaliga sõnades. Roos närtsis, sest vaas oli tühi. – Keel ja Kirjandus 7, 513−533.
Piits, Liisi; Kalvik, Mari-Liis 2021. Fonoloogiline varieerumine eesti keeles kolme nähtuse näitel. Emakeele Seltsi aastaraamat, 66 (1), 177−201. DOI: 10.3176/esa66.08.

Lühikokkuvõte peamistest teadustulemustest: Selgus, kuidas käsitletavad nähtused varieeruvad ja milliseid hääldusvariante lugejad eelistavad. Tulemustest ilmneb, et sõnaalgulist h-d hääldatakse eesti keeles ette lugedes peaaegu alati: keskmiselt 92% juhtudest ja sagedates sõnades veelgi enam. Lõpukonsonandid ühesilbilistes i-tüvelistes pika vokaaliga sõnades on palataliseeritud ligikaudu kolmandikul juhtudest. Ligi 50 sõna puhul tegime kindlaks, kumba väldet keelejuhid eelistasid; nelja tüübi puhul selgus ka hääldustrend. Saadud tulemused võimaldavad arutleda võimalike põhjuste üle ja teha praktilisi järeldusi, kuidas sünteeskõnet loomulikumaks muuta./
/A summary of the main research findings: How the phenomena covered vary and which pronunciation variants readers prefer were demonstrated. The results show that h at the beginning of a word is almost always pronounced when reading aloud in Estonian: in 92% of cases on average, and even more in the case of frequently used words. Palatalization of the consonants l, n, s, t, d at the end of i-stemmed Estonian words with a (CC)V̅C structure is generally untypical. In the case of almost 50 examined words, it was possible to determine which quantity degree (second or third) the informants preferred the most. For four types, we also identified the pronunciation trend. The findings allow us to discuss the possible causes and draw practical conclusions on how to make synthetic speech more natural.


Tööd korpuspõhiste keele-, kirjanduse ja folklooriuuringute töörühmalt

Working Group on corpus-based linguistic, literary, and folklore research (2015-2022)

2015-2023

Loodi sõltuvus-seostega süntaksikorpus, mis järgib UD märgendus-skeemi. Korpus on http://universaldependencies.org/ lehelt alla laaditav; samal lehel on üle 100 keele süntaksikorpuse, mis on tehtud samu põhimõtteid järgides. Eesti korpus on žanriliselt mitmekesine, sisaldades ka nn. uue meedia keelt; temas on üle 0,5 miljoni sõna ligi 40 tuhandes lauses. Korpuse loomine oli tsükliline protsess: igal aastal lisati uusi tekste, täiustati ja ühtlustati märgendusskeemi ning parandati juba tehtut./
/A dependency syntax corpus was created that follows the UD tagging scheme. The corpus is downloadable from the page http://universaldependencies.org/; there are over 100 language corpora on the same page, following the same principles. The Estonian Corpus is diverse in genre, and includes the so-called new media language; it has more than 0.5 million words in almost 40 thousand sentences. The creation of the Corpus was a cyclical process: every year new texts were added, the tagging scheme was adjusted, and what had already been done was improved.

2022

Märgendati eesti keele UD sõltuvuspuude panga kirjakeelses osas (st mitte veebitekstides) nimeüksused. Märgendamisel jagati need kaheksasse rühma: isikud, kohad, geo-poliitilised üksused, organisatsioonid, tooted, sündmused, muud nimeüksused ja sellised nimeüksused, mille liiki pole konteksti põhjal võimalik määrata./
/The named entities were tagged in the written language part (i.e., not in online texts) of the Bank of the UD dependency trees of the Estonian language. When tagging, they were divided into eight groups: persons, places, geo-political entities, organizations, products, events, other named entities and the ones whose type could not be determined based on their context.
----------
Artiklid/Articles:
Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina (2016). Estonian Dependency Treebank: from Constraint Grammar tagset to Universal Dependencies. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016): Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), Portorož, Slovenia, May 23-28, 2016. Ed. Nicoletta Calzolari (Conference Chair), Khalid Choukri, Thierry Declerck, Sara Goggi, Marko Grobelnik, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Hélène Mazo, Asunción Moreno, Jan Odijk, Stelios Piperidis. ELRA, 1558−1565. (3.4)
Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili (2017). Eesti keele sõltuvuspuude pank ja selle keeleteoreetilised lähted. Emakeele Seltsi aastaraamat, 62, (1.1)
Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina (2017). Parsing and beyond. Tools and resources for Estonian. Acta Linguistica Academica, 64 (3), 347−367 (1.1)
Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili (2017). Estonian copular and existential constructions as an UD annotation problem. In: Marie-Catherine de Marneffe, Joakim Nivre, and Sebastian Schuster (Ed.). Proceedings of the NoDaLiDa 2017 Workshop on Universal Dependencies (79−85).Göteborg (Rootsi) 22. mai 2017.. Linköping, Rootsi: Linköping University Electronic Press. ( Linkoping Electronic Conference Proceedings; 135). (3.4)
Särg, Dage; Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili (2018). Annotated Clause Boundaries' Influence on Parsing Results. 21st International Conference, TSD 2018, Brno, Czech Republic, September 11-14, 2018, Proceedings: 21st International Conference on Text, Speech and Dialogue, Brno, September 11-14, 2018. Ed. Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K. Springer,. (Lecture Notes in Computer Science; 11107).10.1007/978-3-030-00794-2_18 (3.1)
Muischnek, Kadri; Torga, Liisi (2019). Elliptical Constructions in Estonian UD Treebank. - Proceedings of the Fifth International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages (55-65).Fifth International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages, Tartu, jaanuar 2019. ACL Anthology: Association for Computational Linguistics. (3.4)

2017-2018

Loodi eesti keele anafoorikorpus (asesõnade viitealuste suhtes märgendatud korpus) https://github.com/EstSyntax/EstAnaphora./
/The Estonian anaphora corpus was created (a corpus marked with reference bases for pronouns)
----------
Artikkel/Article:
Barbu, Eduard; Muischnek, Kadri; Freienthal, Linda (2020). A Study in Estonian Pronominal Coreference Resolution. In: Andrius Utka, Jurgita Vaičenonienė, Jolanta Kovalevskaitė, Danguolė Kalinauskaitė (Ed.). Human Language Technologies – The Baltic Perspective (3−10). IOS Press. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; Volume 328). DOI: :10.3233/FAIA200595. (3.1)

2019

Pandi välja lauseehituslike vigade korpus (https://www.cl.ut.ee/korpused/veakorpus/)(Seotud projektiga EKTB10 “Lausekontrollija prototüüp”)./
/In 2019, a corpus for sentence construction errors was put online. (Related to the project EKTB10 “Prototype sentence checker”).

2019-2023

Täiustati 19. saj vallakohtu protokollide korpust, milles märgendati sõnad morfoloogiliselt ning tähistati nimeüksused. (Seotud projektiga "EKKD29 Ajalooliste tekstide automaatse analüüsi võimalused Eesti 19. sajandi vallakohtuprotokollide näitel"). /
/The corpus of the municipal court records of the 19th century was improved, in which the words were marked morphologically, and the named entities were marked. (Related to the project “EKKD29 Possibilities for automatic analysis of historical texts on the example of Estonian municipal court records of the 19th century”).
----------
Artiklid/Articles:
Pilvik, Maarja-Liisa; Muischnek, Kadri, Jaanimäe, Gerth; Lindström, Liina; Lust, Kersti; Orasmaa, Siim; Türna, Tõnis (2019). Möistus sai kuulotedu: 19. sajandi vallakohtuprotokollide tekstidest digitaalse ressursi loomine. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat. Estonian Papers in Applied Linguistics, 15, 139−158. (3.1)
Orasmaa, Siim; Muischnek, Kadri; Poska, Kristjan; Edela, Anna (2022). Named Entity Recognition in Estonian 19th Century Parish Court Records. In: Proceedings of the Language Resources and Evaluation Conference. (5304−5313). European Language Resources Association. (3.1)

2020

Pandi välja morfoloogiliselt ühestatud jututubade korpus (https://www.cl.ut.ee/korpused/jutumorf/index.php?lang=et)/ Morphologically unified chat room corpus was put online.
----------
Artikkel/Article:
Kaalep, Heiki-Jaan (2021) Verbi algvorm ja teised vormid. Keel ja kirjandus nr 6, lk 510-531 (ETISe klassifkaator 1.1)

2022

Loodi silbitatud korpus (https://www.cl.ut.ee/korpused/silbikorpus/)./A syllabified corpus was created.
----------
Artikkel/Article:
Kaalep, Heiki-Jaan (2022) Looking into Estonian Syllabification - Baltic J. Modern Computing 10, lk. 348 – 359 (1.1)

---------- Tarkvara/Software

2015-2023

Loodi ja arendati eesti keele töötlemise raamistikku EstNLTK (https://estnltk.github.io/)/The Estonian language processing framework EstNLTK was created and developed.
----------
Artiklid/Articles:
Orasmaa, Siim; Petmanson, Timo; Tkatšenko, Aleksandr; Laur, Sven; Kaalep, Heiki-Jaan; (2016). EstNLTK – NLP Toolkit for Estonian. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016): The International Conference on Language Resources and Evaluation; Portorož, Slovenia; 2016. Ed. Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Marko Grobelnik and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Portorož, Slovenia: ELRA, 2460−2466. (3.4)
Laur, Sven; Orasmaa, Siim; Särg,Dage; Tammo, Paul (2020) EstNLTK 1.6: Remastered Estonian NLP Pipeline. Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference: International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), Marseille, France, 2020. European Language Resources Association, 7152−7160. (3.1)

2015-2023

Arendati eesti keele morfoloogilise töötlemise tarkvara lõplike muundurite tehnoloogia baasil (https://giellalt.github.io/lang-est-x-utee/)/The Estonian language morphological processing software based on finite-state transducers technology was developed.
----------
Artiklid/Articles:
Kaalep, Heiki-Jaan; Moshagen, Sjur Nørstebø; Trosterud, Trond (2018). Estonian Morphology in the Giella Infrastructure. In: Muischnek, Kadri; Müürisep, kaili (Ed.). Human Language Technologies – The Baltic Perspective (47−54). Ios Press. ( Frontiers in Artificial Intelligence and Applications).10.3233/978-1-61499-912-6-47. (3.1)
Kaalep, Heiki-Jaan (2018). Parallel Forms in Estonian Finite State Morphology. Proceedings of the 4th International Workshop for Computational Linguistics for Uralic Languages: 4th International Workshop for Computational Linguistics for Uralic Languages, Helsinki, 8-9. jaanuar 2018. Association for Computational Linguistics, 141−155. (3.4)
Kaalep, Heiki-Jaan; Pirinen, Flammie; Moshagen, Sjur Nørstebø (2022) You can’t suggest that?! Comparisons and improvements of speller error models. - Nordlyd 46, 1, lk. 125 – 139 (1.2)


Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika osakond 2015-2022

(Fieldworks of ELM Department of Folkloristics 2015-2022)

  2015  

Rituaalse aasta konverentsi raames toimunud välitööd: bolgarite mälestised, Kaasan./Fieldworks connected with Ritual Year conference: monuments of bolghars, Kazan.
Projekti "Community art, City scapes, wooden idols" raames välitöö Jekaterinburgis./Fieldworks connected with project "Community art, City scapes, wooden idols" in Ekaterinburg.
Korraline välitöö Bulgaarias./Annual fieldwork in Bulgaria.
Maapäeva osalusvaatlus Roomas./Earth day in Rome.
Etnobotaanika alased välitööd./Ethnobotanical fieldworks.

  2016  

"Kaasaegsed usundid" 11. jaanuaril toimub väikeses Burgheadi külas Šotimaa rannikul iidne paganlik tseremoonia, Clavie põletamine, rongkäiguga tähistakse gregooriuse kalendri järgi uusaasta päeva./"Contemporary beliefs" The fieldwork demonstrated the custom of Burning Clavie, and footsteps of the picts, a confederation of Celtic-speaking peoples who lived in what is today eastern and northern Scotland during the Late British Iron Age and Early Medieval periods.
Bulgaaria korralised välitööd: "Bulgaaria megaliidid"; "Müüdid, usk, moderniteet"./Annual fieldworks in Bulgaria: "Bulgarian megaliths"; "Myths, religion, modernity".
"Elav usund, ajalugu ja usuliikumised" - UK ja Bosnia and Herzegovina./"Vernacular religion, history and locality" - UK and Bosnia and Herzegovina.
"Vernakulaarsed praktikad versus ametlikud praktikad - minevik ja olevik"./"Vernacular activities vs official activities - past and present" Mostar Bosnia and Herzegovina.
"Kohalik identiteet tänapäeval" - Troonide mäng Dubrovnik, Horvaatia./"Modern local identity" - Game of Thrones Dubrovnik, Croatia.
Etnobioloogia interdistsiplinaarne suvekool Valgevenes: Minsk, Ljuban./Interdisciplinary summer school of ethnobiology in Belarus: Minsk, Ljuban.

  2017  

Bulgaaria korralised välitööd: "Kloostrid kui traditsioonide sõlmpunktid"./Annual fieldworks in Bulgaria: "Monasteries as nodes of traditions".
"Bulgaaria Budapestis" Budapest, Ungari./"Bulgaria in Budapest" Budapest, Hungary.

  2018  

Bulgaaria korralised välitööd: "Kloostrid kui traditsioonide sõlmpunktid"./Annual fieldworks in Bulgaria: "Monasteries as nodes of traditions".
Rumeenia välitöö teemal: "Kloostrid kui traditsioonide sõlmpunktid" Püha Nectariuse päev, Radu-Voda klooster./Fieldwork in Romania: "Monasteries as nodes of traditions" St Nectarios day at Radu Voda Monastery.
"Ristigrafiti tehislikes koobastes"./"Cross-graffiti in artifial caves".
"Polotski lähedased pühapaigad" Valgevene./ "Sacred Places (close to Polotsk)" Belorussia.
"Peipsi äärsed asualad"./"Habitation on the shore of the Peipsi lake" with Elena Boganeva (Belorussian AS, Minsk).
"War play - Celebrating Igazo front" 8.–23. 09. Ljubljana, Slovenia.
"Udmurdi kombestik" Udmurtia, Baškiiria./"Udmurt customs" Udmurtia, Bashkortostan.

  2019  

Bulgaaria korralised välitööd: "Kloostrid kui traditsioonide sõlmpunktid"./Annual fieldworks in Bulgaria: "Monasteries as nodes of traditions".
Intervjuud koomikutega perehuumori teemal, London ja Canterbury (UK)./Interviews with comedians about their family humour London ja Canterbury (UK).
"Elav religioon ja selle praktikad" Nepaal, Kathmandu piirkond./"Vernacular religion and practices" Nepal, Kathmandu valley.
"Udmurdi kombestik" Udmurtia, Baškiiria./"Udmurt customs" Udmurtia, Bashkortostan.
"Ristigrafiti tehislikes koobastes"./"Cross-graffiti in artifial caves".
"Dopinguteemaline huumor kultuuride dialoogis"./"Doping Humour in Cultural Dialogue".

  2020  

"Tänapäeva usund" Tansaania./"Contemporary beliefs" Tanzania.
"Ohvriannid kaasajal"./"Contemporary offerings".
"Kriimani küla ajalugu ja pärimus"./"Kriimani village: Lore and local history".

  2021  

Bulgaaria korralised välitööd: "Bulgaaria megaliidid"; "Rituaalne aasta"./Annual fieldworks in Bulgaria: "Bulgarian megaliths"; "Ritual Year".
"Udmurdi kombestik" Udmurtia, Baškiiria./"Udmurt customs" Udmurtia, Bashkortostan.

  2022  

Bulgaaria korralised välitööd: "Rituaalne aasta", "Linnakultuur"./Annual fieldworks in Bulgaria: "Ritual Year"; "Urban Culture".
"Udmurdi rituaalne aasta" Udmurtia, Baškiiria./"Udmurt Ritual Year" Udmurtia, Bashkortostan.