Eesti vanasõnad

ISBN 9985-851-65-X

Otsimismasin


See otsimismasin võimaldab teha leksikaalseid päringuid ligi 13000 teksti suurusest massiivist, mis sisaldab printsiibis kõigi teadaolevate eesti traditsioonis käibinud ja/või käibivate vanasõnatüüpide normaalvorme. Põhiosa siinseist tekstidest esindab aastail 1980 – 1988 ilmunud teaduslikus väljaandes Eesti vanasõnad (edaspidi: EV) leiduvaid vanasõnatüüpe.

Tekstid kattuvad enamasti (kuid mitte tingimata) EV-tüüpide tiiteltekstidega ("tüübipealkirjadega"). Neile lisaks on toodud u 250 näidet tüüpidest, mida neil või teistel põhjustel EV-s ei leidu.

Otsija võimaldab järjestada leide EV tüübinumbrite järgi või vanasõnatüüpide "võimsuse" (s.t rahvaehtsate arhiivitekstide arvu) järgi. EV-välised vanasõnatüübid kannavad tingnumbreid, mis algavad 15141-st (sest EV-s on üldse 15140 tüpoloogilist üksust).

Tekstid on sisestanud Anne Hussar, Arvo Krikmann ja Katrin Mikk, redigeerinud Luule Krikmann.

Veebikeskkonna esialgne versioon valmis aastal 1997 (Eesti Keele Instituut) - kujundus Andres Kuperjanov, otsimasin Sander Vesik

Uuendatud versioon 2023 aasta - kujundus ja otsimasin Martin Toming (EKMi IT-töörühma praktikant)

Otsimine:

  1. Sõnaosa kaudu - nt kass.

  2. Sõna järgi -nt ( kass ).

  3. Alternatiivseid tähti sisaldavate avaldiste korral -nt nai[ns]e.

  4. Erinevaid sõnu sisaldavate kombinatsioonide puhul

nai[ns]e & kass - kõik väljendid, mis sisaldavad sõnu kass ja naine (naise).

nai[ns]e | kass - kõik väljendid, mis sisaldavad sõnu kass või naine (naise).

{kass|koer} & nagu - kõik väljendid, mis sisaldavad sõnu kass või koer ja nagu. (avaldiste grupeerimiseks kasutame loogelisi sulge {} )

Tüübi nr. Vanasõna
Autentseid tekste