Uurimisrühmad

Tartu Ülikool

 
Projekti eest vastutav isik: Monika Tasa
 
PUT1481, 01.01.2017–31.12.2020
Imaginaarsete narratiivsete stsenaariumide roll kultuuridünaamikas 
Emergent The Role of Imaginary Narrative Scenarios in Cultural Dynamics

Vastutav täitja: 

Marina Grišakova

kirjandusteooria professor

Põhitäitjad: 

Indrek Männiste

kirjanduse ja filosoofia teadur

Siim Sorokin

kultuuriuuringute teadur

Täitjad: 

Anneli Saro

teatriteaduse professor

Francesca Arnavas

võrdleva kirjandusteaduse teadur; järeldoktor

Kairi Jets

doktorant

Katrin Kangur

doktorant

Silvia Kurr

doktorant

Karl Jaagola

doktorant

Artis Ostups

doktorant

Dino Pozder

doktorant

Pinelopi Tzouva

doktorant

Hanna Ilona Eerika Mäkelä

võrdleva kirjandusteaduse teadur; järeldoktor

Toon Staes

järeldoktor

IUT20-56, 01.01.2014–31.12.2019
Eesti keele arvutimudelid
Computational models for Estonian

Vastutav täitja: 

Heiki-Jaan Kaalep

keeletehnoloogia kaasprofessor

Põhitäitjad: 

Mare Koit

emeriitprofessor; keeletehnoloogia spetsialist 

Kadri Muischnek

arvutilingvistika dotsent; keeletehnoloogia vanemteadur

Täitjad: 

Kaili Müürisep

keeletehnoloogia teadur

Siim Orasmaa

spetsialist-programmeerija

Tarmo Vaino

teaduslik programmeerija

Dage Särg

doktorant

Kristiina Vaik

doktorant

PUT90, 01.01.2013–31.12.2016
Eesti murrete süntaks 
Estonian Dialect Syntax

Vastutav täitja: 


Liina Lindström

tänapäeva eesti keele professor 

Põhitäitjad: 

Täitjad: 

Helen Plado

eesti keele teadur

Virve-Anneli Vihman

psühholingvistika kaasprofessor; eesti keele kaasprofessor

Maarja-Liisa Pilvik

rakendusliku dialektoloogia nooremteadur; doktorant

Hanna Pook

doktorant

PRG341, 01.01.2019 – 31.12.2023
Pragmaatika grammatika kohal: subjektiivsus ja intersubjektiivsus eesti keele registrites ja tekstiliikides
Pragmatics overwrites grammar: subjectivity and intersubjectivity in different registers and genres of Estonian

Vastutav täitja: 

Helle Metslang

emeriitprofessor

Põhitäitjad: 

Tiit Hennoste

eesti keele kaasprofessor

Külli Habicht

eesti keele kaasprofessor

Täitjad: 

Kirsi Laanesoo

eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur

David Paul Ogren

eesti keele süntaksi teadur

Külli Prillop

eesti fonoloogia teadur

Andriela Rääbis

suulise keele teadur

Andra Rumm

eesti keele lektor, Eesti morfosüntaksi ja pragmaatika

Liina Pärismaa

doktorant

Carl Eric Simmul

doktorant

Elen Pärt

doktorant

PUT701, 01.01.2015–31.12.2018
Referentsiaalsed vahendid eesti ja naaberkeeltes: eksperimentaalne lähenemine Referential devices in Estonian and adjacent languages: experimental approach

Vastutav täitja: 

Renate Pajusalu

üldkeeleteaduse professor

Põhitäitja:

Piia Taremaa

üldkeeleteaduse teadur

Maria Reile

eksperimentaalse pragmaatika nooremteadur

Roger Michael Alan Yallop

Täitjad:

Helen Hint

doktorant

Ninni Maria Jalli

doktorant

Assotsieerunud liige:

Miina Norvik

läänemeresoome keelte teadur

IUT20-5, 01.01.2014–31.12.2019
Lahkarvamuste filosoofiline analüüs 
Disagreements: Philosophical Analysis

Vastutav täitja: 

Margit Sutrop

praktilise filosoofia professor

Põhitäitjad: 

Vivian Puusepp

teoreetilise filosoofia teadur

Roomet Jakapi

filosoofia ajaloo dotsent

Siobhan Ann Kattago

praktilise filosoofia vanemteadur

Bruno Mölder

teoreetilise filosoofia dotsent

Kadri Simm

praktilise filosoofia dotsent

Täitjad:

Alexander Stewart Davies

teoreetilise filosoofia teadur

Jaana Eigi

teadusfilosoofia teadur 

Stijn van Gorkum

doktorant 

Juhan Hellerma

doktorant

Tiina Ann Kirss

eesti mõtteloo kaasprofessor

Kristin Kokkov

doktorant 

Riin Kõiv

teadusfilosoofia nooremteadur

Taavi Laanpere

doktorant

Katrin Laas-Mikko

doktorant

Lilian Langsepp

doktorant

Toomas Lott

referent

Endla Lõhkivi

teadusfilosoofia dotsent

Kristi Lõuk

projektijuht; doktorant; nooremteadur

Heidy Meriste

eetika nooremteadur; doktorant

Ave Mets

teadusfilosoofia kaasprofessor

Eveli Neemre

doktorant

Francesco Orsi

praktilise filosoofia kaasprofessor; programmijuht

Karel Pajus

doktorant

Eduard Parhomenko

filosoofia ajaloo assistent

Pärtel Piirimäe 

mõtteloo professor 

Merike Reiljan

doktorant

Semen Reshenin

doktorant

Jaanus Sooväli

eesti mõtteloo teadur

Henrik Sova

doktorant

Edit Talpsepp-Randla

teadusfilosoofia teadur

Andrus Tool

filosoofia ajaloo lektor

Raul Veede

doktorant

Katrin Velbaum

eetika nooremteadur; doktorant; projektijuht 

Mats Volberg

praktilise filosoofia teadur

Marek Volt

toimetaja

Patrick William Shirreff

teoreetilise filosoofia teadur 

Marten Juurik

eetika nooremteadur; info- ja kommunikatsioonieetika assistent

Lit Man Huang

doktorant

Juho Lindholm

doktorant

Sergei Sazonov

doktorant

Pille Tekku

doktorant

Jay Zemeska

doktorant

Henri Zeigo

doktorant

Lisa Zorzato

doktorant

Olena Kushyna

doktorant

Nikolai Shurakov

doktorant

Meelis Friedenthal

mõtteloo kaasprofessor; läänemere regiooni intellektuaalse ajaloo kaasprofessor

James Pearson

praktilise filosoofia teadur

Laura Viidebaum

doktorant

Karin Kustassoo

doktorant

Simon Reginald Baker

filosoofia külalislektor

Maria Vazquez

filosoofia külalislektor

Indrek Lõbus

teoreetilise filosoofia nooremteadur; doktorant

Mari-Liisa Parder

eetika nooremteadur, projektijuht

IUT20-1, 01.01.2014–31.12.2019 
Eesti kirjandus võrdleva kirjandusuurimise paradigmas
Estonian Literature in the Paradigm of Comparative Literary Research

Vastutav täitja:

Liina Lukas

maailmakirjanduse kaasprofessor

Põhitäitjad: 

Arne Merilai

eesti kirjanduse professor

Lauri Pilter

toimetaja

Katre Talviste

maailmakirjanduse kaasprofessor

Rebekka Lotman

maailmakirjanduse kaasprofessor

Kairit Kaur

maailmakirjanduse teadur

Leena Kurvet-Käosaar

kirjandusteooria kaasprofessor

Tiina-Erika Friedenthal

maailmakirjanduse teadur

Täitjad:


Töötajad: 

Vahur Aabrams

teadur  

Tanar Kirs

doktorant  

Joosep Susi

eesti kirjanduse nooremteadur; doktorant 

Sven-Hannes Vabar

referent

Katre Kaju

toimetaja

Tallinna Ülikool

IUT18-4,
Eesti Ida ja Lääne vahel: "oma", "teise", "võõra", "vaenlase" kujundite paradigma XX sajandi Eesti kultuurides 

Vastutav täitja:

Irina Belobrovtseva, professor

Põhitäitjad:

Aleksandr Danilevski

vanemteadur

Anneli Niinre

vanemteadur

Aurika Meimre

vanemteadur

Anneli Mihkelev

vanemteadur

Galina Ponomarjova

vanemteadur

Sergei Dotsenko

assotsieerunud professor

Täitjad: 

Maria Posledova

doktorant

Denis Kuzmin

doktorant

Darja Dorving

doktorant

Eesti Kirjandusmuuseum

IUT22-5

Folkloori narratiivsed ja usundilised aspektid

Vastutav täitja:

Mare Kõiva, juhtivteadur, Eesti-uuringute Tippkeskuse juht

Põhitäitjad:

Tõnno Jonuks

juhtivteadur

Mare Kalda

vanemteadur

Liisi Laineste

vanemteadur

Piret Voolaid

vanemteadur

Täitjad:

Reet Hiiemäe

vanemteadur

Eda Kalmre

vanemteadur

Katre Kikas

teadur

Andres Kuperjanov

teadur

Nikolai Kuznetsov

teadur

Anastasiya Fiadotava

nooremteadur

Nikolay Anisimov

nooremteadur

Diana Kahre

multimeedia toimetaja

Tiina Mällo

tõlk-toimetaja

Asta Niinemets

toimetaja

Salle Kajak

assistent

Maris Kuperjanov

arhivaar-referent

Liisa Vesik

toimetaja

Andrus Tins

IT - toimetaja

Asta Õim

fraseoloog

Anne Ostrak

Eesti-uuringute Tippkeskuse projektijuht

Maili Pilt

doktorant

IUT22-2

Kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud kultuuriloo allikate põhjal 

Vastutav täitja:

Marin Laak – vanemteadur

Põhitäitjad:

Eve Annuk

vanemteadur

Aija Sakova

vanemteadur

Triinu Ojamaa

vanemteadur

Täitjad:

Maarja Hollo 

vanemteadur

Kristi Metste

teadur

Marju Mikkel

digiarhivaar

Kanni Labi

toimetaja

Tiina Saluvere

toimetaja

Pille-Riin Larm

doktorant

Anu Raudsepp

erakorraline vanemteadur

Tiina Ann Kirss

erakorraline vanemteadur

IUT22-4

Folkloor kultuurilise kommunikatsiooni protsessis: ideoloogiad ja kogukonnad


Vastutav täitja:

Mari Sarv – vanemteadur


Ave Goršič

teadur

Mall Hiiemäe

vanemteadur

Risto Järv

vanemteadur,
Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja

Anu Korb

vanemteadur

Aado Lintrop

vanemteadur

Täitjad:

Andreas Kalkun

teadur

Helen Kõmmus

teadur

Janika Oras

vanemteadur

Mari-Ann Remmel

teadur

Ingrid Rüütel

vanemteadur

Liina Saarlo

teadur

Taive Särg

vanemteadur

Kärri Toomeos-Orglaan

assistent

Astrid Tuisk

teadur

Lona Päll

doktorant, nooremteadur

Kaastäitjad:

Kadri Tamm

arhivaar

Jüri Metssalu

projektijuht

Jaan Tamm

heliinsener

Inge Annom

assistent

Tiit Konsand

digiteerija

Enn Kalev Tarto

fotoarhivaar

Pille Niin

digiteerija

Olga Ivaškevits

digiarhivaar

Mairi Kaasik

assistent

Janno Simm

assistent

Pille Vahtmäe

assistent

Valdo Valper

projektijuht

Tuuli Otsus

assistent

Kaarel Veskis

erakorraline nooremteadur

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech)

EKT70

Kõnekorpuste arendus

Tanel Alumäe

vanemteadur

Einar Meister

vanemteadur

Lya Meister

teadur

Joonas Kalda

doktorant

Eesti Keele Instituut

  IUT35-1
Kõnestiilid, lauseprosoodia, fonoloogiline varieerumine: kirjeldus, teooria ja modelleerimine

Vastutav täitja:

Meelis Mihkla

vanemteadur - osakonnajuhataja

Põhitäitjad:

Hille Pajupuu

juhtivteadur

Heete Sahkai 

teadur

Liisi Piits

vanemteadur

Rene Altrov

vanemteadur

Täitjad:

Liis Ermus

nooremteadur, doktorant

Indrek Kiissel

tarkvaraarendaja

PRG34 „Võimusuhted ja identiteet 16.–18. sajandi eesti kirjakeeles“

Vastutav täitja:

Kristiina Ross

juhtivteadur

Põhitäitjad:

Kai Tafenau

vanemteadur 0,25

Ahti Lohk

vanemteadur 0,5

Piret Lotman

teadur 0,5

Täitja:

Ahti Lohk

vanemteadur 0,2

Heiki Reila

teadur 0,5

Inge Käsi

vanemleksikograaf 0,25

Maeve Leivo

vanemleksikograaf 0,25

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

IUT12-1

Muusika performatiivsed aspektid

Vastutav täitja:

Marju Raju

teadur (muusikapsühholoogia)

Põhitäitjad:

Kerri Kotta

professor (muusikateooria)

Anu Kõlar

vanemteadur (muusikaajalugu)

Kristel Pappel

professor (muusikaajalugu)

Žanna Pärtlas

vanemteadur (etnomusikoloogia)

Toomas Siitan

professor (muusikaajalugu)

Allan Vurma

professor (muusikapsühholoogia)


Täitjad:

Brigitta Davidjants

teadur (muusikasotsioloogia)

Mart Humal

emeriitprofessor (muusikateooria)

Eerik Jõks

lektor (kirikumuusika)

Aare Tool

lektor (muusikateooria)

Anu Schaper

teadur

Meeta Morozov

doktorant (muusikaajalugu)

Jaan Ross

emeriitprofessor (muusikapsühholoogia)

Anu Veenre

lektor (muusikaajalugu)