Muusika ja kõne uuringute töörühm

Marju Raju (Eesti- Muusika ja Teatriakadeemia)

Kaasaegset muusikateadust iseloomustav fookusenihe noodistuste uurimiselt pigem esituste uurimisele ning empiiriliste uurimismeetodite kasutamine, samuti interdistsiplinaarsus. Muusika ja kõne uuringute töörühm koondab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uurijaid (muusikaloolasi, muusikatereetikuid, etnomusikolooge, muusika ja sotisaalteaduste valdkonna uurijaid) kelle läbi viidud uuringud otsivad vastuseid muusika, keele ja kõne suhtega seotud uurimisküsimustele erinevates muusikateaduse valdkondades: muusikaliste võimete arengu ja funktsionaalse laulmisega seotud teemadest (laste spontaanne laulmine, regilaul, kirikulaul) kuni professionaalse kunstmuusika ja selle esituste analüüsimiseni. Kuigi Eestis läbiviidud uuringute tulemused kinnitavad ka universaalseid keele ja muusika taju arengu printsiipe, on siiski mitmeid eesti keelele ainuomaseid prosoodilis-muusikalisi tunnuseid, mida peab arvesse võtma. Mitmed uurimisrühma liikmed töötavad Eesti muusikaloo süsteemse käsitluse kirjutamisel, mis toetub arhiivitöödele ja uuringutele.

Töörühma jätkusuutlikkus: Alanud on eksperimentaalne loovuurimuslik projekt, mis tegeleb tuntud rahvalike laulude ümberkomponeerimisele vastavalt eesti keele loomulikule prosoodiareeglitele, projekti kestvus 2022-2023 (PI Eerik Jõks). Koos Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega algatati töörühma raames ühisprojekt, kus uuritakse lauljate hääldusega seotud aspekte, projekti kestus 2022-2026 (PI Allan Vurma). Uue uurimissuunana saab välja tuua uuringut sukultuurse popmuusika mõjust noorte ideologiseerumisele ja vaimse heaolu näitajatele, projekti kestus 2023-2027 (PI Brigitta Davidjants).

Liikmed

Marju Raju – Töörühma juht
Allan Vurma – (PRG1552 projekt “Improving the intelligibility of sung text: the problems and the scientific basis”)
Jaan Ross – (PRG1552 projekt “Improving the intelligibility of sung text: the problems and the scientific basis”)
Kerri Kotta – muusikaline vorm muusikalise struktuuri performatiivse kategooriana
Kristel Pappel
Žanna Pärtlas
Toomas Siitan

TalTech:
Einar Meister, Lya Meister – (PRG1552 projekt “Improving the intelligibility of sung text: the problems and the scientific basis”)

Laiemalt on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast töörühmaga seotud veel: Eerik Jõks (projekt "Probleemid ja lahendused eesti keele kasutamisel vokaalmuusika komponeerimisel ja interpreteerimisel”); Anu Kõlar, Margus Pärtlas, Anu Schaper, Brigitta Davidjants (PSG838 “Subkultuurse (pop)muusika mõju 21. sajandi Eesti noorte ideologiseerumisele ja vaimse tervise näitajatele”); Marju Raju, Aare Tool, Ene Oltre (doktorant), Inna Rüü (doktorant), Anu Veenre (doktorant), Veeda Kala (doktorant), Meeta Morozov (doktorant), Kadi Kaja (doktorant).