Usundi- ja müüdiuuringute töörühm

Tõnno Jonuks (Eesti Kirjandusmuuseum)

Usundi- ja müüdiuuringute töörühm koondab nii Eesti-uuringute Tippkeskuse kui ka sellega liitunud erineva taustaga uurijaid. Interdistsiplinaarses töörühmas on esindatud lai valdkond alates ajalooliste usupraktikate uurimisest kaasaegsete religiooni ja mittereligiooni uurimisteni. Teoreetilises plaanis kasutatakse erinevaid uurimismeetodeid, keskendudes eriti allika- ja metoodikakriitikale. Allikakriitika ja valitud meetodite kriitilisem hindamine lubab näha religiooni varasemast hoopis teistsuguses võtmes.

Religiooni vaadeldakse ajas dünaamilise nähtusena, keskendudes ühe religioonivormi või fenomeni uurimise asemel selle asendile laiemas taustsüsteemis. Nii on uurimisküsimused pigem suunatud fenomeni kujunemisele ning seostele teiste sama taustsüsteemi fenomenidega. Minevikule suunatud uurimisküsimuste asemel on fookuses ennekõike nüüdisaegne religioosne mitmekesisus, selle kaardistamine ja erinevate usuvormide omavaheliste suhete uurimine. Oluliseks teemaks on ka religiooni seos identiteediga, nii üksikisiku kui laiema rahvusrühmaga.

Põhiosas keskendub uurimisrühm Eestiga seonduvatele teemadele, mõnede konkreetsemate valdkondade puhul arendatakse laiemat koostööd üle Euroopa. Spetsiifiliste uurimisküsimustena saab välja tuua loitsude, maagia ja kalendriuurimused, kaasaegse uusvaimsuse ja mittereligioossuse uurimise. Ajaloolise mõõtmega vaadatakse erinevate fenomenide kujunemist. Rahvameditsiini uurimused vaatlevad nii taimede kasutamist kui ka loitsude ning materiaalse maagia kasutamist ravitsemisel. Soome-ugri uurimissuund jätkab juba pikkade traditsioonidega soome-ugri mütoloogia ja traditsiooniliste religioonivormide uurimise diskursust. Oluliseks valdkonnaks on ka religiooni ja looduse roll ning nende mõlema seos kaasaegse Eesti identiteediga.

Uurimisrühm korraldab seminare aktuaalsete ning pooleliolevate uurimisprobleemide tutvustamiseks ja arutamiseks. Samuti osaletakse konverentsidel-seminaridel ning korraldatakse väiksemaid kuid fokusseeritud ja konkreetsetele teemadele pühendatud konverentse.

Liikmed

Ave Goršič – rahvausund, rahvameditsiin
Reet Hiiemäe – rahvausund, usundilised jutud
Roomet Jakapi – ilmutuse probleem varauusaegses ja nüüdisaegses religioonifilosoofias
Tõnno Jonuks – religiooni kujunemine pikas ajaperspektiivis, Eesti usundi allikad ja uurimismeetodid, loodus-religioon-ideoloogia
Risto Järv – eesti pseudomütoloogia kujundamine 19. saj. esimesel poolel
Andreas Kalkun – seto õigeusk: kohalikud tõlgendused ja võõraste representatsioonid
Andres Kuperjanov – astraalmütoloogia, etnoastronoomia, usundi ja astronoomiliste nähtuste seosed
Nikolai Kuznetsov – komi rahvausund ja mütoloogia & vene mõjud sellele
Mare Kõiva – uusvaimsed liikumised ja nende rituaalipraktika Eestis ja Bulgaarias; loitsud (a-y) rahvameditsiin, sh meediumid, alternatiivmeditsiini suundade kohanemine; mütoloogia ja müüdilugu; eesti usundiuurimise ajaloo küsimused; etnoastronoomia
Aado Lintrop – idapoolsete soome-ugri rahvaste usundid (eriti udmurdi ja obiugri) ja religioossed praktikad, regilaulu mütoloogilised aspektid, (soome-ugri) kunsteeposte pseudomütoloogia
Ave Mets – taimed rahvameditsiinis teaduslikus ja eelteaduslikus maailmapildis