Migratsiooni- ja diasporaa-uuringute töörühm

Leena Kurvet-Käosaar (Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool), Triinu Ojamaa (Eesti Kirjandusmuuseum)

Töörühm, mis ühendab kirjadusuurijaid, kultuuriloolasi ja folkloriste, keskendub migratsiooniprotsessi ja diasporaakogukondade moodustumisega seotud identiteediloome protsessidele nii indiviidi kui kollektiivi tasandil, samuti kogukondlike suhtemustrite arengu- ja pingejoontele erinevate identiteedikategooriate raames. Töörühma uurimismaterjalid on kirjanduslikud ja elulookirjutuslikud tekstid, rahvapärimuslikud allikad, mitmesugust laadi arhiiviallikad, süva- ja poolstruktureeritud intervjuud.

Töösuunad

  1. Eesti lääne-diasporaa kultuuri- ja kirjanduspärand ning kultuurikontekstid ja -kontaktid institutsioonide ja indiviidide tasandeil, erinevate suhtlusvõrgustike arengumustrid ja roll kultuuriruume liitva ja kirjandusliku arengut toetava tegurina.
  2. Eesti ida-diasporaa kogukonnad, pärimuskultuur ja suuline ajalugu. Migratsiooni- ja diasporaa problemaatika suhtes küüditamiskogemuse vahendusviisidega omaelulookirjutuses, rändav mälu ja trauma.
  3. Omavaheliste suhete ja vastasmõjude uurimine kolmnurga Eesti–Venemaa–eesti-venelased raamistikus, teise kultuuri ja indiviidi tunnetuse roll enamuse identiteedi säilimisel ja kultuuripotentsiaali tõstmisel paradigma oma/võõras/vaenlane siseste muutuste näitel.
  4. Uusmigratsioon.

Liikmed

Irina Belobrovtseva – vene diasporaa minevikus ja olevikus
Alexander Danilevskiy – vene diasporaa minevik ja olevik
Maarja Hollo – Bernard Kangro looming eksiilis, pagulase kuvand nõukogude eesti kirjanduses
Andreas Kalkun – Siberi setode pärimus (“naiste jutud”, laulud, usund jne) ja identiteet
Anu Korb – eesti idadiasporaa kogukonnad, pärimuskultuur ja suuline ajalugu.
Leena Kurvet-Käosaar – idadiasporaa, küüditamise- ja sunnitöölaagrite kogemuse vahendamine elulugudes traumateooria ja rändava mälu kontseptualiseeringute raamistikus.
Mare Kõiva – austraaliaeestlased, transnatsionaalsus (teemad usundi, sh äratusliikumise nähtused, uususundid, identiteediloome)
Anneli Kõvamees – eesti kultuuri oma ja võõra/vaenlase kuvand eksiilis ja Eestis. Venelase-kuvandi problemaatika. Laagri- ja sõjakirjandus. Reisikirjandus
Marin Laak – eesti läänediasporaa globaalsed võrgustikud ja kommunikatsioon, pagulaskirjandus, Austraalia eestlased
Aurika Meimre – vene diasporaa minevik ja olevik, eesti-vene kultuurisidemed
Anneli Mihkelev – eesti kultuuri “oma” ja “võõra” dialoogilised suhted ja põimumised eksiilis ja kodumaal.
Triinu Ojamaa – eesti läänediasporaa kultuurielu ja globaalne suhtlusvõrgustik.
Galina Ponomarjova – eestlastest Venemaa optantide tulek Eestisse ja nende roll siinse vene diasporaa sotsiaalkultuurilises elus
Aija Sakova – eesti-vene kirjanike enesekuvand ja identiteediloome, vähemusrahvuste ja migrantide saksakeelne kirjandus
vastastikused laenud ja kohandused; linnastumise mõju taimepärimusele.